Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: 250 SL; VIN numerio dalis: 113043
Grupė: 30 CONTROL
27497
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
ACCELERATOR PEDAL ASSEMBLY
004 A 1133000004 ACCELERATOR PEDAL
004 A 1133000204 ACCELERATOR PEDAL
A 1133000104 ACCELERATOR PEDAL
006 A 1109970010 PIN
008 A 1839970081 GROMMET
010 A 1113010002 PEDAL PLATE
Repalced by: A 1103010002
010 A 1103010002 PEDAL PLATE
Repalced by: A 1103010102
010 A 1103010102 PEDAL PLATE
Repalced by: A 1103000002
010 A 1103000002 PLATE
012 A 1103000002 PLATE
014 A 1133000020 SHAFT
Repalced by: A 1133000520
014 A 1133000520 SHAFT
016 A 1133000120 SHAFT
Repalced by: A 1133000420
016 A 1133000420 SHAFT
018 A 1213010118 BEARING
Repalced by: A 1213010018
018 A 1213010018 BEARING
LEFT CONTROL SHAFT
020 A 1103010018 BEARING
RIGHT CONTROL SHAFT
020 A 1863010318 BEARING
RIGHT CONTROL SHAFT
022 N 900055012401 RETAINING RING
Repalced by: N 000471012001
022 N 000471012001 LOCK RING
022 N 900055012402 RETAINING RING
CONTROL SHAFT
024 A 1083010053 SPACER TUBE
CONTROL SHAFT
024 A 1083010053 SPACER TUBE
026 N 007985006135 SCREW
Repalced by: N 000000001147
026 N 000000001147 SCREW
BEARING TO FIRE WALL
M 6X20
026 N 007985006131 SCREW
Repalced by: N 007985006193
026 N 007985006193 SCREW
Repalced by: N 000000001146
026 N 000000001146 SCREW
BEARING TO FIRE WALL
M 6X16
028 A 0009902791 NUT RETAINER
Repalced by: A 0009902291
028 A 0009902291 NUT RETAINER
Repalced by: A 0019906791
028 A 0019906791 NUT RETAINER
BEARING TO FIRE WALL
N 000931006096 SCREW
Repalced by: N 000933006127
N 000933006127 SCREW
BEARING TO FIRE WALL
N 000931006097 SCREW
Repalced by: N 000931006118
N 000931006118 SCREW
BEARING TO FIRE WALL
N 000137006203 SPRING WASHER
Repalced by: N 000137006204
N 000137006204 SPRING WASHER
BEARING TO FIRE WALL
N 000933008016 SCREW
Repalced by: N 304017008016
N 304017008016 SCREW
032 N 000933008131 SCREW
Repalced by: N 304017008016
032 N 304017008016 SCREW
034 N 000137008202 SPRING WASHER
Repalced by: N 000137008204
034 N 000137008204 SPRING WASHER
Repalced by: N 000137008212
034 N 000137008212 SPRING WASHER
036 N 000125008407 WASHER
Repalced by: N 000125008418
036 N 000125008418 WASHER
Repalced by: N 000125008443
036 N 000125008443 WASHER
038 A 1869931810 SPRING
040 A 1113001215 ROD
040 A 1133000015 ROD
040 A 1133000015 ROD
042 N 000934005004 NUT
Repalced by: N 000934005008
042 N 000934005008 NUT
046 A 0009910220 BALL PIVOT
Repalced by: A 0009911622
046 A 0009911622 BALL SOCKET
Repalced by: A 0009918922
046 A 0009918922 BALL SOCKET
Repalced by: A 0009930461
046 A 0009930461 CONICAL CUP
048 A 1213010097 BOOT
Repalced by: A 1803010097
048 A 1803010097 BOOT
050 N 000084008220 SCREW
052 N 000934008008 NUT
Repalced by: N 304032008006
052 N 304032008006 NUT
052 N 000934008013 NUT
054 A 1123000241 STOP
054 A 1123000341 STOP
056 A 0005451706 SWITCH
058 A 1129900151 NUT
060 A 1133040027 HOUSING
062 A 1123040120 LEVER
064 A 1129970010 PIN
066 A 1129930020 SPRING
N 007985006131 SCREW
SPRING-LOADED STOP TO TOEBOARD
N 000127006203 LOCK WASHER
Repalced by: N 912004006102
N 912004006102 LOCK WASHER
SPRING-LOADED STOP TO TOEBOARD
N 000125006407 WASHER
Repalced by: N 000125006421
N 000125006421 WASHER
SPRING-LOADED STOP TO TOEBOARD
Repalced by: N 000125006449
N 000125006449 WASHER
SPRING-LOADED STOP TO TOEBOARD