Pagrindinis meniu

Transporto priemonė: L 2219,2220; VIN numerio dalis: 345411
Grupė: 42 BRAKES
42097
42098
42099
42100
42101
42102
42103
42104
42105
42106
42107
42108
42109
42110
42111
42112
42113
42114
42115
42116
42117
42118
42119
42120
# Kodas Pavadinimas
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
HYDRAULIC BRAKE
T YYYYYYYYYYYY PART NAME MISSING
FOR FRONT WHEEL BRAKE,SEE UNIT PARTS LIST:
732.7
T YYYYYYYYYYYY PART NAME MISSING
FOR BRAKES,SEE UNIT PARTS LIST:
743.1
001 A 0454200118 WHEEL BRAKE CYLINDER
Repalced by: A 3454207418
001 A 0024209118 WHEEL BRAKE CYLINDER
Repalced by: A 3454207418
001 A 3454207418 WHEEL BRAKE CYLINDER
FRONT WHEEL BRAKE
46.83 MM
001 A 0454200218 WHEEL BRAKE CYLINDER
Repalced by: A 0034207818
001 A 0024209518 WHEEL BRAKE CYLINDER
Repalced by: A 0034207818
001 A 0034207818 WHEEL BRAKE CYLINDER
REAR WHEEL BRAKE
44.45 MM "TEVES"
001 A 0084202718 WHEEL BRAKE CYLINDER
REAR WHEEL BRAKE
44.45 MM "KUGELFISCHER"
002 A 0004231893 SPRING
Repalced by: A 3444217090
002 A 3444217090 SPRING
TO 345 420 74 18
002 A 0084200390 SPRING
TO 045 420 01 18
002 A 0004232493 SPRING
TO 045 420 02 18,002 420 95 18
002 A 0004232493 SPRING
TO 003 420 78 18
003 A 0004232183 PISTON
Repalced by: A 3454237083
003 A 3454237083 PISTON
TO 345 420 74 18
003 A 0084230583 PISTON
TO 045 420 01 18
003 A 0004232083 PISTON
TO 045 420 02 18,002 420 95 18
003 A 0004232083 PISTON
TO 003 420 78 18
004 A 0004231686 CUP
Repalced by: A 3454237086
004 A 3454237086 CUP
002 420 91 18
004 A 0004230886 CUP
TO 003 420 78 18
005 A 0004213087 PROTECTIVE CAP
Repalced by: A 3454237020
005 A 3454237020 PROTECTIVE PLATE
TO 345 420 74 18
005 A 0004215187 PROTECTIVE CAP
Repalced by: A 0004215387
005 A 0004215387 PROTECTIVE CAP
TO 008 420 27 18
006 A 0004232187 PROTECTIVE CAP
Repalced by: A 3454237087
006 A 3454237087 PROTECTIVE CAP
TO 345 420 74 18
006 A 0004212987 PROTECTIVE CAP
TO 002 420 95 18,045 420 02 18
006 A 0004232187 PROTECTIVE CAP
Repalced by: A 3454237087
006 A 3454237087 PROTECTIVE CAP
TO 003 420 78 18
006 A 0004215087 PROTECTIVE CAP
TO 008 420 27 18
007 A 0004231388 THRUST PIN
TO 045 420 01 18,002 420 91 18
007 A 0004231388 THRUST PIN
TO 002 420 95 18,045 420 02 18
008 A 3024210088 THRUST PIN
TO 003 420 78 18
009 A 0004202155 BLEEDER VALVE
Repalced by: A 0004310265
009 A 0004310265 VALVE
Repalced by: A 3454317165
009 A 3454317165 VALVE
009 A 3454317165 VALVE
A 0004210887 PROTECTIVE CAP
Repalced by: A 3454317287
010 A 3454317287 PROTECTIVE CAP
010 A 3454317287 PROTECTIVE CAP
TO 045 420 02 18,002 420 95 18
010 A 3454317287 PROTECTIVE CAP
TO 003 420 78 18,008 420 27 18
011 H 983455860042 REPAIR KIT
Repalced by: A 0005862842
011 A 0005862842 REPAIR KIT
TO 002 420 91 18
011 A 0085861442 REPAIR KIT
TO 045 420 01 18
011 H 983455860242 REPAIR KIT
TO 045 420 02 18
011 A 0085860842 REPAIR KIT
TO 045 420 02 18
012 A 0005863142 REPAIR KIT
TO 003 420 78 18
012 A 0004200351 REPAIR KIT
TO 008 420 27 18
013 A 3024210020 PROTECTIVE PLATE
013 A 3024210020 PROTECTIVE PLATE
014 N 000933010174 SCREW
PROTECTIVE PLATE AND WHEEL BRAKE CYLINDER TO BRAKE ANCHOR PLATE
014 N 000933010174 SCREW
PROTECTIVE PLATE AND WHEEL BRAKE CYLINDER TO BRAKE ANCHOR PLATE
015 N 000127010202 LOCK WASHER
PROTECTIVE PLATE AND WHEEL BRAKE CYLINDER TO BRAKE ANCHOR PLATE
015 N 000127010202 LOCK WASHER
PROTECTIVE PLATE AND WHEEL BRAKE CYLINDER TO BRAKE ANCHOR PLATE
016 A 3024200916 BRAKE ANCHOR PLATE
Repalced by: A 3024201116
016 A 3024201116 BRAKE ANCHOR PLATE
FRONT WHEEL BRAKE
016 A 3024203217 BRAKE ANCHOR PLATE
REAR LEFT
016 A 3024203317 BRAKE ANCHOR PLATE
REAR RIGHT
017 A 3024270054 PIPE SOCKET
TO 302 420 33 17
018 A 3094210211 PLUG
018 A 3094210211 PLUG
019 A 3024210506 BRAKE ANCHOR
FRONT WHEEL BRAKE
019 A 3024210606 BRAKE ANCHOR
FRONT WHEEL BRAKE
019 A 3024230706 BRAKE ANCHOR
REAR WHEEL BRAKE
019 A 3024230806 BRAKE ANCHOR
REAR WHEEL BRAKE
020 A 3024230419 ADJUSTING PIN
FRONT WHEEL BRAKE
020 A 3024230419 ADJUSTING PIN
REAR WHEEL BRAKE
021 A 3024210029 SLIDE
IN ITS PLACE,YOU MAY ALSO USE MERCEDES-BENZ PART NO.:
302 421 01 29
021 A 3024210029 SLIDE
FRONT WHEEL BRAKE
302 421 01 29
021 A 3024210029 SLIDE
REAR WHEEL BRAKE
302 421 01 29
022 A 3124211073 LOCK
FRONT WHEEL BRAKE
022 A 3124211073 LOCK
REAR WHEEL BRAKE
023 A 3029930501 SPRING
FRONT WHEEL BRAKE
023 A 3029930501 SPRING
REAR WHEEL BRAKE
024 A 3024210176 WASHER
FRONT WHEEL BRAKE
024 A 3024210176 WASHER
REAR WHEEL BRAKE
025 A 3454200086 BRACKET
Repalced by: A 3024210473
025 A 3454210073 LOCK
Repalced by: A 3024210473
025 H 983454210073 LOCK
Repalced by: A 3024210473
025 A 3024210473 LOCK
FRONT WHEEL BRAKE
025 A 3024210473 LOCK
REAR WHEEL BRAKE
026 A 3454210076 WASHER
Repalced by: A 3024210076
026 H 983454210076 WASHER
Repalced by: A 3024210076
026 A 3024210076 WASHER
FRONT WHEEL BRAKE
026 A 3024210076 WASHER
REAR WHEEL BRAKE
027 N 914001010002 COMBINATION BOLT
ADJUSTING ECCENTRIC TO BRAKE ANCHOR PLATE
027 N 914001010002 COMBINATION BOLT
FRONT WHEEL BRAKE
027 N 914001010002 COMBINATION BOLT
REAR WHEEL BRAKE
028 N 074361012200 NUT
Repalced by: A 3029900250
028 A 3029900150 NUT
Repalced by: A 3029900250
028 A 3029900250 NUT
BRAKE ANCHOR PLATES TO REAR AXLE CASING
028 A 3029900250 NUT
REAR WHEEL BRAKE
028 A 3029900250 NUT
FRONT WHEEL BRAKE
A 3604203320 BRAKE SHOE
WITH LINING
A 3604203320 BRAKE SHOE
FRONT WHEEL BRAKE
A 3604203320 BRAKE SHOE
REAR WHEEL BRAKE
029 A 3604204420 BRAKE SHOE
Repalced by: A 3454207620
029 A 3454207620 BRAKE SHOE
FRONT WHEEL BRAKE
15.50 MM
029 A 3454207320 BRAKE SHOE
REAR WHEEL BRAKE
029 A 3024201619 BRAKE SHOE
Repalced by: A 3024202219
029 A 3024201619 BRAKE SHOE
Repalced by: A 3024202019
029 A 3024202219 BRAKE SHOE
FRONT WHEEL BRAKE
029 A 3024202019 BRAKE SHOE
REAR WHEEL BRAKE
A 3604210610 BRAKE LINING
Repalced by: A 3454217010
A 3454217010 BRAKE LINING
FRONT WHEEL BRAKE
15.50 MM,LONAFLEX
A 3454217010 BRAKE LINING
REAR WHEEL BRAKE
15.50 MM,LONAFLEX
A 3604210710 BRAKE LINING
Repalced by: A 3454217110
A 3454217110 BRAKE LINING
FRONT WHEEL BRAKE
16.50 MM,LONAFLEX
A 3454217110 BRAKE LINING
REAR WHEEL BRAKE
16.50 MM,LONAFLEX
A 3604210810 BRAKE LINING
Repalced by: A 3454217210
A 3454217210 BRAKE LINING
FRONT WHEEL BRAKE
17.50 MM,LONAFLEX
A 3454217210 BRAKE LINING
REAR WHEEL BRAKE
17.50 MM,LONAFLEX
A 3454217310 BRAKE LINING
FRONT WHEEL BRAKE
17.50 MM,FRAS-LE
A 3454217310 BRAKE LINING
REAR WHEEL BRAKE
15.70 MM,FRAS-LE
A 3454217410 BRAKE LINING
FRONT WHEEL BRAKE
16.70 MM,FRAS-LE
A 3454217410 BRAKE LINING
REAR WHEEL BRAKE
16.70 MM,FRAS-LE
A 3454217510 BRAKE LINING
FRONT WHEEL BRAKE
17.70 MM,FRAS-LE
A 3454217510 BRAKE LINING
REAR WHEEL BRAKE
17.70 MM,FRAS-LE
030 A 3455867842 REPAIR KIT
Repalced by: A 3644210610
030 A 3455867942 REPAIR KIT
Repalced by: A 3644210610
030 A 3644210610 BRAKE LINING
(BRAKE LINING SET);STANDARD
15,5 MM
030 A 3644210610 BRAKE LINING
FRONT WHEEL BRAKE
15,5 MM
030 A 3644210610 BRAKE LINING
REAR WHEEL BRAKE
15,5 MM
030 A 3455868642 REPAIR KIT
Repalced by: A 3644210710
030 A 3455868642 REPAIR KIT
Repalced by: A 3644210710
030 A 3455868842 REPAIR KIT
Repalced by: A 3644210710
030 A 3644210710 BRAKE LINING
(BRAKE LINING SET);REPAIR SIZE I
16,5 MM
030 A 3644210710 BRAKE LINING
FRONT WHEEL BRAKE
16,5 MM
030 A 3644210710 BRAKE LINING
REAR WHEEL BRAKE
16,5 MM
030 A 3455868742 REPAIR KIT
Repalced by: A 3644210810
030 A 3455868942 REPAIR KIT
Repalced by: A 3644210810
030 A 3644210810 BRAKE LINING
(BRAKE LINING SET);REPAIR SIZE II
17,5 MM
T YYYYYYYYYYYY PART NAME MISSING
FRONT WHEEL BRAKE
030 A 3644210810 BRAKE LINING
REAR WHEEL BRAKE
17.7 MM
031 A 3079900197 RIVET
Repalced by: N 007338008211
031 A 3079900197 RIVET
Repalced by: N 007338008211
031 A 3459907197 RIVET
Repalced by: N 007338008211
031 A 3459907197 RIVET
Repalced by: N 007388008211
031 N 007338008211 RIVET
Repalced by: A 3079900197
031 A 3079900197 RIVET
FRONT WHEEL BRAKE
15 MM
031 A 3079900197 RIVET
REAR WHEEL BRAKE
15 MM
031 N 007338008212 RIVET
FRONT WHEEL BRAKE
18 MM
031 N 007338008212 RIVET
REAR WHEEL BRAKE
18 MM
032 A 3414210092 SPRING
Repalced by: A 3524210192
032 A 3524210192 SPRING
BRAKE SHOE
T YYYYYYYYYYYY PART NAME MISSING
FRONT WHEEL BRAKE
032 A 3029930610 SPRING
REAR WHEEL BRAKE
033 A 3603320171 SCREW
FRONT WHEEL BRAKE TO STEERING KNUCKLE
033 A 3029900204 SCREW
FRONT WHEEL BRAKE TO STEERING KNUCKLE
033 A 3029900804 SCREW
FRONT WHEEL BRAKE TO STEERING KNUCKLE
034 A 3029900504 SCREW
BRAKE ANCHOR PLATES TO REAR AXLE CASING
034 N 000961012106 SCREW
BRAKE ANCHOR PLATES TO REAR AXLE CASING
035 N 000935018001 NUT
FRONT WHEEL BRAKE TO STEERING KNUCKLE
035 N 000935012003 NUT
FRONT WHEEL BRAKE TO STEERING KNUCKLE
036 N 000934012013 NUT
BRAKE ANCHOR PLATES TO REAR AXLE CASING
M12 X 1,5 MM
036 N 000934016003 NUT
BRAKE ANCHOR PLATES TO REAR AXLE CASING
037 N 000094004065 COTTER PIN
FRONT WHEEL BRAKE TO STEERING KNUCKLE
037 N 000094003024 COTTER PIN
FRONT WHEEL BRAKE TO STEERING KNUCKLE
038 N 912004016101 LOCK WASHER
BRAKE ANCHOR PLATES TO REAR AXLE CASING
038 N 000127012201 LOCK WASHER
BRAKE ANCHOR PLATES TO REAR AXLE CASING
039 A 3024210974 PIN
BRAKE SHOE TO BRAKE ANCHOR
039 A 3024210974 PIN
FRONT WHEEL BRAKE
039 A 3024210974 PIN
REAR WHEEL BRAKE
039 A 3024211074 PIN
Repalced by: A 3464211174
039 A 3024211074 PIN
039 A 3464211174 PIN
Repalced by: A 3454217074
039 A 3454217074 PIN
BRAKE SHOE TO BRAKE ANCHOR
039 A 3454217074 PIN
FRONT WHEEL BRAKE
039 A 3454217074 PIN
REAR WHEEL BRAKE
040 A 3029970145 SEAL RING
Repalced by: A 3029970445
040 A 3029970445 SEAL RING
BRAKE SHOE TO BRAKE ANCHOR
040 A 3029970445 SEAL RING
FRONT WHEEL BRAKE
040 A 3029970445 SEAL RING
REAR WHEEL BRAKE
041 A 3029940009 LOCK
Repalced by: A 3029940209
041 A 3029940209 LOCK
FRONT WHEEL BRAKE
041 A 3029940209 LOCK
REAR WHEEL BRAKE
042 N 000093010502 LOCK PLATE
BRAKE SHOE TO BRAKE ANCHOR
042 N 000093010502 LOCK PLATE
FRONT WHEEL BRAKE
042 N 000093010502 LOCK PLATE
REAR WHEEL BRAKE
042 A 3029940010 LOCK
Repalced by: A 3469940209
042 A 3469940209 LOCK
BRAKE SHOE TO BRAKE ANCHOR
042 A 3469940209 LOCK
FRONT WHEEL BRAKE
042 A 3469940209 LOCK
REAR WHEEL BRAKE
043 N 000933010294 SCREW
BRAKE SHOE TO BRAKE ANCHOR
T YYYYYYYYYYYY PART NAME MISSING
FRONT WHEEL BRAKE
043 N 000933010270 SCREW
BRAKE SHOE TO BRAKE ANCHOR
043 N 000933010270 SCREW
FRONT WHEEL BRAKE
043 N 000933010270 SCREW
REAR WHEEL BRAKE
044 N 000127010202 LOCK WASHER
BRAKE ANCHOR PLATE TO BRAKE ANCHOR
T YYYYYYYYYYYY PART NAME MISSING
FRONT WHEEL BRAKE
045 N 000933010270 SCREW
BRAKE ANCHOR PLATE TO BRAKE ANCHOR
T YYYYYYYYYYYY PART NAME MISSING
FRONT WHEEL BRAKE
046 A 3024201419 THRUST SHACKLE
Repalced by: A 3024203419
046 A 3024203419 THRUST SHACKLE
REAR LEFT
046 A 3604200289 SHACKLE
REAR LEFT
046 A 3024203519 THRUST SHACKLE
REAR RIGHT
046 A 3604200389 SHACKLE
REAR RIGHT
047 A 3024230074 PIN
Repalced by: A 3024230774
047 A 3024230774 PIN
SHACKLE TO BRAKE SHOE
048 N 000471018000 LOCK RING
SHACKLE TO BRAKE SHOE
049 A 3024230118 PIVOT PIN
Repalced by: A 3024230618
049 A 3024230618 PIVOT PIN
BRAKE SHAFT TO BRAKE SHOE
050 A 3459947035 SNAP RING
BRAKE SHAFT TO BRAKE SHOE
051 A 3024230374 PIN
Repalced by: A 3024230874
051 A 3024230474 PIN
Repalced by: A 3024230874
051 A 3024230874 PIN
BRAKE SHAFT TO THRUST SHACKLE
052 A 3029940109 LOCK
BRAKE SHAFT TO THRUST SHACKLE
053 N 000933008005 SCREW
BRAKE SHAFT TO THRUST SHACKLE
054 N 912004008100 LOCK WASHER
BRAKE SHAFT TO THRUST SHACKLE
A 0014308001 BRAKE MASTER CYLINDER
Repalced by: A 0024302701
055 A 0454300001 BRAKE MASTER CYLINDER
Repalced by: A 3454307701
055 A 0454300401 BRAKE MASTER CYLINDER
Repalced by: A 3454307701
055 A 3454307701 BRAKE MASTER CYLINDER
VARGA
056 A 0004310265 VALVE
Repalced by: A 3454317165
056 A 3454317165 VALVE
057 A 0004210887 PROTECTIVE CAP
Repalced by: A 3454317287
057 A 3454317287 PROTECTIVE CAP
N 007603040102 SEAL RING
TO 002 430 27 01,002 430 41 01
N 007603042300 SEAL RING
TO 045 430 00 01
A 0004311075 THREADED UNION
TO 002 430 27 01,002 430 41 01
058 A 0084310675 THREADED UNION
TO 045 430 00 01,345 430 77 01
A 0004310760 SEAL RING
TO 002 430 27 01,002 430 41 01
A 0004300081 VALVE
TO 002 430 27 01
A 0004300381 VALVE
TO 002 430 41 01
A 0009930605 SPRING
TO 002 430 27 01,002 430 41 01
A 0004311776 WASHER
TO 002 430 27 01,002 430 41 01
A 0009941835 SNAP RING
059 A 0004314293 SPRING
Repalced by: A 3454317393
059 A 0084311793 SPRING
Repalced by: A 3454317393
059 A 3454317393 SPRING
A 0004315386 CUP
Repalced by: A 3454317286
A 3454317286 CUP
TO 002 430 27 01,002 430 41 01
A 0084310886 CUP
Repalced by: A 3454317286
A 3454317286 CUP
TO 045 430 00 01
A 0004311785 FILLER RING
Repalced by: A 3454317376
A 3454317376 WASHER
TO 002 430 27 01,002 430 41 01
A 0004316083 PISTON
TO 002 430 27 01,002 430 41 01
A 0084311083 PISTON
TO 045 430 00 01
A 0039975246 SEAL RING
TO 002 430 27 01,002 430 41 01
A 0004310786 CUP
TO 045 430 00 01
A 0004310376 WASHER
Repalced by: A 3454317076
A 0084310476 WASHER
Repalced by: A 3454317076
A 3454317076 WASHER
A 0084310576 WASHER
Repalced by: A 3454317376
A 3454317376 WASHER
TO 045 430 00 01
A 0004310194 LOCK
TO 002 430 27 01,002 430 41 01
A 0084310394 LOCK
Repalced by: A 3454317194
A 3454317194 LOCK
TO 045 430 00 01,345 430 77 01
060 N 007603022102 SEAL RING
A 0004230184 FITTING
TO 002 4340 27 01,002 430 41 01
060 N 007603014102 SEAL RING
061 A 0084310602 RESERVOIR
TO 045 430 00 01
H 983455860342 REPAIR KIT
MINOR
TO 002 430 27 01
062 A 0455860542 REPAIR KIT
MINOR
TO 045 430 00 01,345 430 77 01
062 H 983455860442 REPAIR KIT
Repalced by: A 0455860442
062 A 0455860442 REPAIR KIT
MAJOR
TO 002 430 27 01,345 430 77 01
062 A 0455860442 REPAIR KIT
MAJOR
TO 045 430 00 01
A 0004312102 RESERVOIR
TO 002 430 27 01
063 A 3454317102 RESERVOIR
TO 345 430 77 01
A 0004310034 STRAINER
Repalced by: A 0084310034
A 0084310034 STRAINER
TO 000 431 21 02
064 A 3084317034 STRAINER
TO 345 431 71 02
A 0004310933 FILLER CAP
TO 000 431 21 02
065 A 0084310233 FILLER CAP
TO 345 431 71 02
066 A 0009972940 SEAL RING
A 0004280124 DISTRIBUTOR
A 3454287724 DISTRIBUTOR
TO 002 430 27 01
A 3454287224 DISTRIBUTOR
Repalced by: A 0084280124
067 A 0084280124 DISTRIBUTOR
TO 345 430 77 01
A 0454280026 HOLLOW SCREW
TO 000 430 27 01
A 0004280026 HOLLOW SCREW
Repalced by: A 3454287126
A 3454287126 HOLLOW SCREW
TO 002 430 27 01
068 A 3454287126 HOLLOW SCREW
TO 345 430 77 01
A 0004230184 FITTING
STUTZEN TO 002 430 27 01
068 A 3454237084 FITTING
STUTZEN TO 345 430 77 01
069 N 007603014102 SEAL RING
TO 345 430 77 01
069 N 007603022102 SEAL RING
TO 345 430 77 01
070 A 3454310140 BRACKET
LEFT BRAKE MASTER CYLINDER
070 A 3524310940 BRACKET
RIGHT BRAKE MASTER CYLINDER
070 A 3454310540 BRACKET
BRAKE MASTER CYLINDER
071 N 000933010129 SCREW
MASTER CYLINDER AND BRACKET TO COMPRESSED AIR CYLINDER
071 N 000933010129 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
072 N 000125010517 WASHER
BRACKET TO SIDE MEMBER
073 N 000127010202 LOCK WASHER
MASTER CYLINDER AND BRACKET TO COMPRESSED AIR CYLINDER
073 N 000127010202 LOCK WASHER
BRACKET TO SIDE MEMBER
073 N 000127010202 LOCK WASHER
MASTER CYLINDER TO BRAKE BOOSTER
074 N 000934010000 NUT
MASTER CYLINDER AND BRACKET TO COMPRESSED AIR CYLINDER
074 N 000934010000 NUT
BRACKET TO SIDE MEMBER
074 N 000934010000 NUT
MASTER CYLINDER TO BRAKE BOOSTER
075 A 0014318305 BRAKE VALVE
Repalced by: A 3454317105
075 A 3454317105 BRAKE VALVE
SERVICE BRAKE
WABCO
075 A 3454317005 BRAKE VALVE
SERVICE BRAKE
KNORR
076 A 0049949541 LOCK
Repalced by: N 000472060000
076 N 000472060000 LOCK RING
TO 001 431 83 05,345 431 71 05
076 A 0049949641 LOCK
Repalced by: N 000472045000
076 N 000472045000 LOCK RING
TO 001 431 83 05,345 431 71 05
076 A 0049949741 LOCK
Repalced by: N 000984038000
076 N 000984038000 LOCK RING
TO 001 431 83 05,345 431 71 05
076 A 0049949841 LOCK
Repalced by: N 000472047001
076 N 000472047001 LOCK RING
TO 001 431 83 05,345 431 71 05
076 A 0049949941 LOCK
TO 345 431 70 05
A 0014317393 SPRING
077 A 0014317193 SPRING
TO 345 431 70 05
077 A 0014317293 SPRING
TO 345 431 70 05
077 A 0014317493 SPRING
TO 001 431 83 05,345 431 71 05
078 A 0004318683 PISTON
TO 001 431 83 05,345 431 71 05
078 A 0004319483 PISTON
TO 345 431 70 05
079 A 0004312185 FILLER RING
TO 001 431 83 05
080 A 0004310273 BREATHER PIPE
TO 001 431 83 05
081 A 0004318383 PISTON
TO 001 431 83 05
082 A 0004301160 REPAIR KIT
Repalced by: A 0004306260
082 A 0004306260 REPAIR KIT
LARGE SCOPE
TO 001 431 83 05,345 431 71 05
082 A 0004304206 REPAIR KIT
LARGE SCOPE
TO 345 431 70 05
082 A 0014301160 REPAIR KIT
SMALL SCOPE
TO 001 431 83 05,345 431 71 05
082 A 0014301260 REPAIR KIT
SMALL SCOPE
TO 345 431 70 05
083 N 003901012005 SCREW-IN FITTING
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"11,21"
083 A 0029971572 FITTING
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"11,21"
084 A 3459907471 ELBOW FITTING
BRAKE VALVE,CONNECTIONS "11,12"
084 A 3089907171 ELBOW FITTING
BRAKE VALVE,CONNECTION "12"
085 A 0009971548 SEAL RING
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"11,12,22"
086 A 0004290927 THRUST RING
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"11,12,22"
087 N 000936016003 NUT
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"11,12,22"
088 N 007603016103 SEAL RING
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"11,12,21,22"
088 N 007603016103 SEAL RING
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"11,12"
088 N 007603016103 SEAL RING
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"22"
088 N 007603016103 SEAL RING
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"21"
A 0089976082 HOSE
N 915052004002 BANJO UNION
N 915017006100 UNION NUT
N 915062004000 SLEEVE
N 003861006007 GLAND
089 N 915036012200 HOLLOW SCREW
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"11,12"
089 N 915036012200 HOLLOW SCREW
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"21"
090 N 915047012200 HOLLOW SCREW
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"22"
091 N 007603016103 SEAL RING
BRAKE VALVE,CONNECTIONS:
"11,12,21,22"
092 A 3504208526 LINE
FROM FITTING TO FIRE WALL
093 A 3504207826 LINE
FROM FITTING TO FIRE WALL
094 N 915017006100 UNION NUT
095 N 003861006007 GLAND
096 A 3459978282 HOSE
BREATHER LINE
TO 001 431 83 05
097 N 000908016001 SCREW PLUG
BRAKE VALVE,CONNECTIONS "21,22"
098 A 0019903570 T-FITTING
BRAKE VALVE,CONNECTION "22"
099 N 913004008001 NUT
BRAKE VALVE TO PEDAL BEARING BRACKET
101 A 0454200928 LINE
Repalced by: A 3454207229
101 A 3454207229 LINE
FROM BRAKE MASTER CYLINDER TO LEFT FRONT WHEEL
101 A 3454201928 LINE
101 A 3454203728 LINE
FROM BRAKE MASTER CYLINDER TO LEFT FRONT WHEEL
102 A 0454201028 LINE
Repalced by: A 3454207329
102 A 3454207329 LINE
FROM BRAKE MASTER CYLINDER TO RIGHT FRONT WHEEL
103 A 3454201128 LINE
Repalced by: H 983454200128
103 H 983454200128 LINE
Repalced by: A 3454203628
103 A 3454203628 LINE
FROM MASTER CYLINDER TO INTERMEDIATE PIECE
104 A 3454203528 LINE
FROM INTERMEDIATE PIECE TO RIGHT FRONT WHEEL
105 A 0454201128 LINE
Repalced by: A 3454207429
105 A 3454207429 LINE
FROM MASTER CYLINDER I TO INTERMEDIATE PIECE
105 A 3454208031 LINE
FROM MASTER CYLINDER I TO INTERMEDIATE PIECE
105 A 3454202128 LINE
FROM MASTER CYLINDER I TO INTERMEDIATE PIECE
106 A 3454208832 LINE
FROM BRAKE VALVE,CONNECTION "22",TO LEFT FRONT AXLE BRAKE HOSE
12X1 MM
107 A 3454208932 LINE
FROM BRAKE VALVE,CONNECTION "22",TO RIGHT FRONT AXLE BRAKE HOSE
12X1 MM
107 A 3444207229 LINE
FROM BRAKE VALVE,CONNECTION "22",TO RIGHT FRONT AXLE BRAKE HOSE
12X1 MM
108 N 003861012007 GLAND
109 N 915017012100 UNION NUT
110 A 0109975982 HOSE
Repalced by: A 0009872827
110 A 0009872827 PLASTIC PIPE
Repalced by: A 0009875027
110 A 0009875027 PLASTIC PIPE
FROM BRAKE VALVE,CONNECTION "22",TO LEFT FRONT AXLE BRAKE HOSE
12 X 1.5 MM
110 A 0009875027 PLASTIC PIPE
FROM BRAKE VALVE,CONNECTION "22",TO RIGHT FRONT AXLE BRAKE HOSE
12 X 1.5 MM
111 A 0454200330 LINE
Repalced by: A 3454208229
111 A 3454208229 LINE
FROM INTERMEDIATE PIECE TO REAR AXLE II BRAKE HOSE
111 A 0454200429 LINE
Repalced by: A 3454207529
111 A 3454207529 LINE
FROM INTERMEDIATE PIECE TO REAR AXLE II BRAKE HOSE
112 A 0454200630 LINE
Repalced by: A 3454208529
112 A 3454208529 LINE
FROM REAR AXLE II DISTRIBUTOR TO WHEEL BRAKE CYLINDER,LEFT
112 A 0454200629 LINE
Repalced by: A 3454207729
112 A 3454207729 LINE
FROM REAR AXLE II DISTRIBUTOR TO WHEEL BRAKE CYLINDER,LEFT
112 A 0454200730 LINE
Repalced by: A 3454208629
112 A 3454208629 LINE
FROM REAR AXLE II DISTRIBUTOR TO WHEEL BRAKE CYLINDER,RIGHT
112 A 0454200729 LINE
Repalced by: A 3454207829
112 A 3454207829 LINE
FROM REAR AXLE II DISTRIBUTOR TO WHEEL BRAKE CYLINDER,RIGHT
113 A 0454200529 LINE
Repalced by: A 3454207629
113 A 3454207629 LINE
FROM MASTER CYLINDER II TO CONNECTOR
113 A 3454202028 LINE
FROM MASTER CYLINDER II TO CONNECTOR
114 A 0454200430 LINE
Repalced by: A 3454208329
114 A 3454208329 LINE
FROM CONNECTOR TO REAR AXLE I BRAKE HOSE
114 A 0454200230 LINE
Repalced by: A 3454208129
114 A 3454208129 LINE
FROM CONNECTOR TO REAR AXLE I BRAKE HOSE
114 A 3604208629 LINE
FROM CONNECTOR TO REAR AXLE I BRAKE HOSE
115 A 0454200030 LINE
Repalced by: A 3454207929
115 A 3454207929 LINE
FROM REAR AXLE I DISTRIBUTOR TO WHEEL BRAKE CYLINDER,LEFT
116 A 0454200530 LINE
Repalced by: A 3454208429
116 A 3454208429 LINE
FROM REAR AXLE I DISTRIBUTOR TO WHEEL BRAKE CYLINDER,RIGHT
116 A 0454200130 LINE
Repalced by: A 3454208029
116 A 3454208029 LINE
FROM REAR AXLE I DISTRIBUTOR TO WHEEL BRAKE CYLINDER,RIGHT
117 A 3129970582 HOSE
Repalced by: A 3449978082
117 A 3449978082 HOSE
HOSE TO BRAKE LINE
117 A 3129973482 HOSE
BRAKE LINE TO REAR AXLES I AND II
117 A 3604208529 LINE
FROM INTERMEDIATE PIECE TO REAR AXLE II BRAKE HOSE
118 A 0004288935 BRAKE HOSE
FRONT
118 A 0014284835 BRAKE HOSE
FRONT
119 A 0004283335 BRAKE HOSE
TO DISTRIBUTOR ON REAR AXLE I
119 A 0004283335 BRAKE HOSE
TO DISTRIBUTOR ON REAR AXLE II
119 A 0014285035 BRAKE HOSE
TO DISTRIBUTOR ON REAR AXLE I
119 A 0014285035 BRAKE HOSE
TO DISTRIBUTOR ON REAR AXLE II
120 A 3524282040 BRACKET
BRAKE HOSE,FRONT
121 A 3125421039 PLATE
Repalced by: A 3215422340
121 A 3215422340 BRACKET
MASTER-CYLINDER-TO-LEFT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
122 A 3454297440 BRACKET
MASTER-CYLINDER-TO-LEFT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
123 A 3524281740 BRACKET
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
124 N 000933010174 SCREW
MASTER-CYLINDER-TO-LEFT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
125 A 3524281640 BRACKET
RIGHT BRAKE LINE TO CROSS MEMBER
126 A 3444290340 BRACKET
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
127 N 000933008317 SCREW
BRACKET TO CAB
127 N 000933008050 SCREW
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
127 N 000933008282 SCREW
BRACKET TO CROSS MEMBER
128 N 912004008100 LOCK WASHER
BRACKET TO CAB
128 N 912004008100 LOCK WASHER
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
128 N 000127010202 LOCK WASHER
MASTER-CYLINDER-TO-LEFT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
128 N 912004008100 LOCK WASHER
BRACKET TO CROSS MEMBER
129 N 000934008000 NUT
BRACKET TO CAB
129 N 000934008000 NUT
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
129 N 000934010000 NUT
MASTER-CYLINDER-TO-LEFT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
129 N 000934008000 NUT
BRACKET TO CROSS MEMBER
130 A 3129950332 CLAMP
BRAKE LINES TO FRAME
131 N 916016006201 CLAMP
MASTER-CYLINDER-TO-LEFT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
131 A 3459957801 CLAMP
MASTER-CYLINDER-TO-LEFT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
132 A 3609950101 CLAMP
BRAKE LINE TO BRACKET
133 A 3444290240 CLAMP
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
134 N 916016006201 CLAMP
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
134 A 3459957801 CLAMP
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
135 N 007985005171 SCREW
BRAKE LINES TO FRAME
135 N 007985006515 SCREW
MASTER-CYLINDER-TO-LEFT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
135 N 007985005171 SCREW
BRAKE LINE TO BRACKET
135 N 007985005171 SCREW
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
135 N 007985006515 SCREW
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
136 N 000125005315 WASHER
BRAKE LINES TO FRAME
137 N 000127005001 LOCK WASHER
BRAKE LINES TO FRAME
137 N 000127006203 LOCK WASHER
MASTER-CYLINDER-TO-LEFT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
137 N 000127005001 LOCK WASHER
BRAKE LINE TO BRACKET
137 N 000127005001 LOCK WASHER
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
137 N 000127006203 LOCK WASHER
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
A 3504207066 CONNECTOR
N 915036012200 HOLLOW SCREW
138 N 000934005008 NUT
BRAKE LINES TO FRAME
138 N 000934005008 NUT
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
138 N 000934005008 NUT
BRAKE LINE TO BRACKET
138 N 000934006006 NUT
MASTER-CYLINDER-TO-RIGHT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
138 N 000934006006 NUT
MASTER-CYLINDER-TO-LEFT-FRONT-WHEEL BRAKE LINE
139 A 3129950935 CLAMP
Repalced by: A 3459977290
139 A 3459977290 LOOM TIE
HOSE TO BRAKE LINE
140 N 007985004181 SCREW
HOSE TO BRAKE LINE
141 N 000934004014 NUT
HOSE TO BRAKE LINE
142 A 0004280473 BRACKET
HOSE TO BRAKE LINE
143 A 0004280531 CONNECTOR
Repalced by: A 0004292736
143 A 0004292736 CONNECTOR
Repalced by: A 3454297836
143 A 3454297836 CONNECTOR
144 A 3454307379 CONNECTOR
145 N 000125017010 WASHER
FITTING TO SUPPORT
146 N 006797016152 TOOTHED WASHER
FITTING TO SUPPORT
147 N 000936016003 NUT
FITTING TO SUPPORT
148 N 916027011005 HOSE
FROM BRAKE HOSE TO LEFT AND RIGHT FRONT WHEELS
11X530
149 A 3459977990 LOOM TIE
Repalced by: A 3459978890
149 A 3459978890 CLAMP
BRAKE HOSE TO FITTING
149 A 3459978890 CLAMP
BRAKE HOSE TO COMPRESSED AIR LINE
150 A 3454208632 LINE
FROM BRAKE HOSE TO FRONT AXLE DIAPHRAGM CYLINDER
12X1 MM
151 N 915017012100 UNION NUT
152 N 003861012007 GLAND
153 A 3454287840 BRACKET
FROM BRAKE HOSE TO LEFT AND RIGHT FRONT WHEEL BRAKE CYLINDERS
153 A 3454288240 BRACKET
FROM BRAKE HOSE TO LEFT AND RIGHT FRONT WHEEL BRAKE CYLINDERS
153 A 3454299840 BRACKET
FROM BRAKE HOSE TO LEFT AND RIGHT FRONT WHEEL BRAKE CYLINDERS
154 N 916016012200 CLAMP
AT CYLINDER
154 N 916016012200 CLAMP
AT CYLINDER
154 N 916016012200 CLAMP
COMPRESSED AIR LINE TO AIR COMPRESSOR
154 A 3459957901 CLAMP
AT CYLINDER
154 A 3459957901 CLAMP
AT CYLINDER
155 N 007985006515 SCREW
AT CYLINDER
M 6X16
155 N 000933006220 SCREW
AT CYLINDER
M 6X16
155 N 000933006221 SCREW
COMPRESSED AIR LINE TO AIR COMPRESSOR
M 6X20
156 N 000125006420 WASHER
AT CYLINDER
157 N 913004006001 NUT
AT CYLINDER
157 N 913004006001 NUT
COMPRESSED AIR LINE TO AIR COMPRESSOR
158 A 3089907171 ELBOW FITTING
AT LEFT AND RIGHT DIAPHRAGM CYLINDERS
159 A 0009971548 SEAL RING
AT LEFT AND RIGHT DIAPHRAGM CYLINDERS
160 A 0004290927 THRUST RING
AT LEFT AND RIGHT DIAPHRAGM CYLINDERS
161 N 000936016003 NUT
AT LEFT AND RIGHT DIAPHRAGM CYLINDERS
162 A 3454209032 LINE
FROM BRAKE VALVE,CONNECTION "21",TO FITTING
12X1 MM
163 A 3454208434 LINE
FROM FITTING TO T-FITTING
12X1 MM
163 A 3454208534 LINE
FROM FITTING TO T-FITTING
12X1 MM
163 A 3454208634 LINE
FROM FITTING TO T-FITTING
12X1 MM
164 A 3454206836 LINE
FROM INTERMEDIATE PIECE TO REAR AXLE II BRAKE HOSE
12X1 MM
165 A 3454206736 LINE
FROM LEFT TRISTOP CYLINDER TO RIGHT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION
"11",12X1 MM
165 A 3454206736 LINE
REAR AXLE II TRISTOP CYLINDER
"11",12X1 MM
166 A 3454206036 LINE
FROM LEFT TRISTOP CYLINDER TO RIGHT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION
"11",12X1 MM
166 A 3454206036 LINE
FROM RIGHT COMBINATION CYL.,CONNECTION "12",TO LEFT COMBIN. CYL.,CONNECTION:
"12",12X1 MM
167 A 3454206136 LINE
FROM RIGHT COMBINATION CYL.,CONNECTION "12",TO LEFT COMBIN. CYL.,CONNECTION:
"12",12X1 MM
168 N 003861012007 GLAND
169 N 915017012100 UNION NUT
170 N 003910012001 BULKHEAD FITTING
170 A 0029971672 FITTING
170 A 0004290541 FITTING
Repalced by: A 3454297041
170 A 3454297041 FITTING
FROM CONNECTOR TO REAR AXLE I BRAKE HOSE
172 A 3124761036 BRACKET
Repalced by: A 3124761236
172 A 3124761236 BRACKET
LINE MOUNTING
173 A 3464295940 BRACKET
LINE MOUNTING
174 A 3459957432 CLAMP
LINE TO BRACKET
174 A 3459957432 CLAMP
LINE TO BRACKET
175 A 3049951520 CLAMP
LINE TO BRACKET
Repalced by: A 1009950420
175 A 1009950420 CLAMP
LINE TO BRACKET
176 N 007985006502 SCREW
LINE TO BRACKET
176 N 007985006502 SCREW
LINE TO BRACKET
177 N 000125006420 WASHER
LINE TO BRACKET
177 N 000125006420 WASHER
LINE TO BRACKET
178 N 913004006001 NUT
LINE TO BRACKET
178 N 913004006001 NUT
LINE TO BRACKET
179 N 003908012000 T-FITTING
179 A 0009905270 T-FITTING
180 A 3464295940 BRACKET
LINE MOUNTING
181 N 000933010269 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
182 N 913004010004 NUT
BRACKET TO SIDE MEMBER
183 N 916016012200 CLAMP
LINE TO BRACKET
183 N 916016012200 CLAMP
COMPRESSED AIR LINE TO CROSS MEMBER
183 A 3459957901 CLAMP
LINE TO BRACKET
183 A 3459957901 CLAMP
COMPRESSED AIR LINE TO CROSS MEMBER
184 N 000933006167 SCREW
LINE TO BRACKET
185 N 007985006502 SCREW
COMPRESSED AIR LINE TO CROSS MEMBER
186 N 000125006420 WASHER
LINE TO BRACKET
187 N 009021006103 WASHER
COMPRESSED AIR LINE TO CROSS MEMBER
188 N 913004006001 NUT
LINE TO BRACKET
188 N 913004006001 NUT
COMPRESSED AIR LINE TO CROSS MEMBER
A 3459907370 T-FITTING
N 000933008279 SCREW
N 913004008001 NUT
N 000125008417 WASHER
A 3504207648 BRAKE HOSE
189 A 3844207248 BRAKE HOSE
REAR AXLES I AND II
600 MM
189 A 3894205648 BRAKE HOSE
REAR AXLES I AND II
189 A 3864207048 BRAKE HOSE
REAR AXLES I AND II
N 916027011005 HOSE
N 916027011006 HOSE
190 A 3504208935 LINE
A 3454297041 FITTING
191 N 915017012100 UNION NUT
192 N 003861012007 GLAND
193 A 3459978890 CLAMP
TO 386 420 70 48
194 A 3504207066 CONNECTOR
AT SIDE MEMBER
A 3454299140 BRACKET
195 N 006797019101 TOOTHED WASHER
AT SIDE MEMBER
196 N 000125019009 WASHER
AT SIDE MEMBER
197 N 080705018002 NUT
AT SIDE MEMBER
198 N 915036012200 HOLLOW SCREW
AT SIDE MEMBER
199 N 007603016103 SEAL RING
AT SIDE MEMBER
201 A 3849977090 LOOM TIE
COMPRESSED AIR LINE TO TRANSMISSION CASE
202 A 3609902440 WASHER
COMPRESSED AIR LINE TO TRANSMISSION CASE
203 A 3454288540 BRACKET
LINE MOUNTING
203 A 3454297440 BRACKET
LINE MOUNTING
203 A 3524290740 BRACKET
LINE MOUNTING
204 N 000933008279 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
M 8X40
204 N 000933008288 SCREW
LINE MOUNTING
M 8X25 MM
204 N 000933008273 SCREW
LINE MOUNTING
M 8X30 MM
204 N 000933010174 SCREW
LINE MOUNTING
205 N 913004008001 NUT
BRACKET TO SIDE MEMBER
205 N 913004010004 NUT
LINE MOUNTING
206 N 916016012200 CLAMP
LINE TO BRACKET
206 A 3459957901 CLAMP
LINE TO BRACKET
207 N 007985006502 SCREW
LINE TO BRACKET
208 N 000125006420 WASHER
LINE TO BRACKET
209 N 913004006001 NUT
LINE TO BRACKET
210 A 0004290437 DISTRIBUTOR
REAR AXLE I
210 A 0004290437 DISTRIBUTOR
REAR AXLE II
210 A 3454297037 DISTRIBUTOR
REAR AXLE I
210 A 3454297037 DISTRIBUTOR
REAR AXLE II
211 A 3524280740 BRACKET
DISTRIBUTOR TO REAR AXLE I
211 A 3454287540 BRACKET
DISTRIBUTOR TO REAR AXLE I
212 N 000933008273 SCREW
BRACKET AND DISTRIBUTOR TO REAR AXLE I
212 N 000933008273 SCREW
DISTRIBUTOR TO REAR AXLE II
213 N 912004008100 LOCK WASHER
BRACKET AND DISTRIBUTOR TO REAR AXLE I
213 N 912004008100 LOCK WASHER
DISTRIBUTOR TO REAR AXLE II
214 N 000934008000 NUT
BRACKET AND DISTRIBUTOR TO REAR AXLE I
215 A 3129951020 CLAMP
BRAKE LINE TO REAR AXLES I AND II
216 N 000933008228 SCREW
BRAKE LINE TO REAR AXLES I AND II
217 N 912004008100 LOCK WASHER
BRAKE LINE TO REAR AXLES I AND II
218 A 0004290541 FITTING
Repalced by: A 3454297041
218 A 3454297041 FITTING
FROM CONNECTOR TO REAR AXLE I BRAKE HOSE
218 A 3454297041 FITTING
REAR AXLE I TRISTOP CYLINDER
219 A 3459977990 LOOM TIE
Repalced by: A 3459978890
219 A 3459978890 CLAMP
BRAKE HOSE
219 A 3459978890 CLAMP
BRAKE HOSE
220 N 915017012100 UNION NUT
221 N 003861012007 GLAND
A 0019905370 T-FITTING
A 0009971548 SEAL RING
A 0004290927 THRUST RING
N 000936016003 NUT
N 915036012200 HOLLOW SCREW
N 007603016103 SEAL RING
A 3454297041 FITTING
N 003861012007 GLAND
222 N 915036012200 HOLLOW SCREW
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"11,12"
A 0004314831 TEST CONNECTION
223 A 0004312031 TEST CONNECTION
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"12"
223 A 0004314531 TEST CONNECTION
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"12"
223 A 0004314831 TEST CONNECTION
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"12"
224 A 3445457214 SWITCH
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"12"
224 A 0005455414 SWITCH
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"12"
225 N 915039012200 HOLLOW SCREW FITTING
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"11,12"
226 N 007603016103 SEAL RING
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"11,12"
226 N 007603016103 SEAL RING
LEFT AND RIGHT
"11,12"
A 0109975982 HOSE
Repalced by: A 0009872827
A 0009872827 PLASTIC PIPE
Repalced by: A 0009875027
A 0009875027 PLASTIC PIPE
12 X 1.5 MM
A 0009875027 PLASTIC PIPE
LEFT COMBINATION CYLINDER T-FITTING, CONNECTION:
"12"
227 A 3949907270 T-FITTING
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"11,12"
227 A 0019905370 T-FITTING
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"11,12"
228 A 3504297436 CONNECTOR
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"12"
229 N 916027011005 HOSE
LEFT AND RIGHT COMBINATION CYLINDERS; CONNECTION:
"11,12",530 MM
230 N 915052009000 BANJO UNION
231 A 0009904270 T-FITTING
LEFT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"11"
231 A 0009904270 T-FITTING
RIGHT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"12"
231 A 0009904770 T-FITTING
LEFT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"12"
232 A 0009971548 SEAL RING
LEFT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"11,12"
232 A 0009971548 SEAL RING
RIGHT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"11,12"
232 A 0009971548 SEAL RING
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"11,12"
233 A 0004290927 THRUST RING
LEFT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"11,12"
233 A 0004290927 THRUST RING
RIGHT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"11,12"
233 A 0004290927 THRUST RING
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"11,12"
234 N 000936016003 NUT
LEFT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"11,12"
234 N 000936016003 NUT
RIGHT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"11,12"
234 N 080705016003 NUT
REAR AXLE II COMBINATION CYLINDER, CONNECTION:
"11,12"
235 A 3089907171 ELBOW FITTING
LEFT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"12"
235 A 3089907171 ELBOW FITTING
RIGHT TRISTOP CYLINDER,CONNECTION:
"11"
236 A 0005455414 SWITCH
REAR AXLE II TRISTOP CYLINDER
236 A 3445457214 SWITCH
REAR AXLE II TRISTOP CYLINDER
237 A 0074202818 WHEEL BRAKE CYLINDER
(COMBINATION CYLINDER)
WABCO
237 A 0104201218 WHEEL BRAKE CYLINDER
(COMBINATION CYLINDER)
KNORR
238 A 0004235193 SPRING
TRISTOP CYLINDER
TO 007 420 28 18
238 A 0004234993 SPRING
TRISTOP CYLINDER
TO 010 420 12 18
239 A 0004234593 SPRING
SPRING LOAD ACCUMULATOR
TO 010 420 12 18
239 A 0004234393 SPRING
SPRING LOAD ACCUMULATOR
TO 007 420 28 18
240 A 0004231060 SEAL RING
TO 010 420 12 18
241 A 0004234187 PROTECTIVE CAP
TO 010 420 12 18
A 0004215286 CUP
Repalced by: A 0004212286
A 0004212286 CUP
TO 007 420 28 18
A 0099979348 SEAL RING
TO 010 420 12 18
A 0099979548 SEAL RING
TO 010 428 12 18
A 0004231160 SEAL RING
TO 010 420 12 18
A 0099979648 SEAL RING
TO 010 420 12 18
A 0109970247 SEAL RING
TO 010 420 12 18
242 A 0099979748 SEAL RING
TO 010 420 12 18
243 A 0024301560 REPAIR KIT
SPRING LOAD ACCUMULATOR CYLINDER
TO 007 420 28 18
A 0034200824 REPAIR KIT
SPRING LOAD ACCUMULATOR CYLINDER
TO 010 420 12 18
244 A 0004301468 REPAIR KIT
DIAPHRAGM
TO 007 420 28 18
A 0044200324 REPAIR KIT
TRISTOP CYLINDER
TO 010 420 12 18
245 A 0004301968 REPAIR KIT
TRISTOP CYLINDER
TO 010 420 12 18
245 A 0004304460 REPAIR KIT
Repalced by: A 0044203624
245 A 0044203624 REPAIR KIT
COMBINATION CYLINDER
TO 010 420 12 18
247 A 3454237233 BEARING BRACKET
AT REAR AXLE
"1"
248 N 914142020204 SCREW
249 N 001481028004 CLAMPING SLEEVE
250 A 0014313705 BRAKE VALVE
(TRAILER CONTROL VALVE)
"WESTINGHOUSE"
A 0004302960 REPAIR KIT
CONTROL VALVE
TO 002 431 16 05
251 A 0024306581 REPAIR KIT
CONTROL VALVE
TO 001 431 37 05
251 A 0024304781 REPAIR KIT
VALVE KIT
TO 001 431 37 05
252 A 3454318440 BRACKET
253 N 000933010258 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
M 10X40
254 N 000125010517 WASHER
BRACKET TO SIDE MEMBER
255 N 913004010004 NUT
BRACKET TO SIDE MEMBER
256 A 3464295640 BRACKET
AT TRANSMISSION
257 A 3944297240 BRACKET
AT LEFT SIDE MEMBER
A 3454295940 BRACKET
AT LEFT SIDE MEMBER
258 N 000933008270 SCREW
AT TRANSMISSION
M 8X25
259 N 913004008001 NUT
AT LEFT SIDE MEMBER
259 N 913004008001 NUT
BRACKET TO RELAY VALVE
260 A 6824297040 BRACKET
RIGHT BEARING BRACKET
261 A 6824297140 BRACKET
AT CROSS MEMBER
262 A 3609902440 WASHER
RIGHT BEARING BRACKET
263 A 3849977090 LOOM TIE
RIGHT BEARING BRACKET
264 N 000933008271 SCREW
AT CROSS MEMBER
M 8X20
265 N 000125008417 WASHER
AT CROSS MEMBER
266 N 913004008001 NUT
AT CROSS MEMBER
267 A 3944237023 BRACKET
BRACKET TO RELAY VALVE
268 A 0004296634 ADAPTER FITTING
AT CROSS MEMBER
268 A 0004296634 ADAPTER FITTING
BRACKET TO RELAY VALVE
269 N 000125019009 WASHER
AT CROSS MEMBER
269 N 000125019009 WASHER
BRACKET TO RELAY VALVE
270 N 006797019101 TOOTHED WASHER
AT CROSS MEMBER
270 N 006797019101 TOOTHED WASHER
BRACKET TO RELAY VALVE
271 N 080705018102 NUT
AT CROSS MEMBER
271 N 080705018102 NUT
BRACKET TO RELAY VALVE
272 N 915036012200 HOLLOW SCREW
AT CROSS MEMBER
273 N 915047012200 HOLLOW SCREW
BRACKET TO RELAY VALVE
274 N 007603016103 SEAL RING
AT CROSS MEMBER
274 N 007603016103 SEAL RING
BRACKET TO RELAY VALVE
275 N 916016028202 CLAMP
COMPRESSED AIR LINE TO BRACKET
275 N 916016032200 CLAMP
COMPRESSED AIR LINE TO BRACKET
276 N 000933006221 SCREW
COMPRESSED AIR LINE TO BRACKET
M 6X20
276 N 000933008270 SCREW
COMPRESSED AIR LINE TO BRACKET
M 8X25
277 N 000125006420 WASHER
COMPRESSED AIR LINE TO BRACKET
278 N 913004006001 NUT
COMPRESSED AIR LINE TO BRACKET
M 6X20
278 N 913006008001 NUT
COMPRESSED AIR LINE TO BRACKET
281 N 913004008001 NUT
TRAILER CONTROL VALVE TO BRACKET
282 A 3524281740 BRACKET
BRAKE LINES TO RIGHT SIDE MEMBER
283 A 3454287040 BRACKET
BRAKE LINES TO RIGHT SIDE MEMBER
284 N 000933008068 SCREW
BRACKET TO RIGHT SIDE MEMBER
285 N 912004008100 LOCK WASHER
BRACKET TO RIGHT SIDE MEMBER
286 N 000934008000 NUT
BRACKET TO RIGHT SIDE MEMBER
287 A 3609950101 CLAMP
BRAKE LINE TO BRACKET
288 N 007985006515 SCREW
BRAKE LINE TO BRACKET
289 N 000127006203 LOCK WASHER
BRAKE LINE TO BRACKET
290 N 000934006006 NUT
BRAKE LINE TO BRACKET
291 A 3524282240 BRACKET
REAR AXLE I BRAKE HOSE
292 A 3124281040 BRACKET
REAR AXLE II BRAKE HOSE
293 N 000933008282 SCREW
BRACKET TO CROSS MEMBER
294 N 000933008068 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
295 N 912004008100 LOCK WASHER
BRACKET TO CROSS MEMBER
295 N 912004008100 LOCK WASHER
BRACKET TO SIDE MEMBER
296 N 000934008000 NUT
BRACKET TO CROSS MEMBER
296 N 000934008000 NUT
BRACKET TO SIDE MEMBER
X XXXXXXXXXXXX PART NAME MISSING
AIR BRAKES
297 N 003901018006 SCREW-IN FITTING
AIR COMPRESSOR
297 A 0019972072 FITTING
Repalced by: A 3454298236
297 A 3454298236 CONNECTOR
AIR COMPRESSOR
297 A 3454298336 CONNECTOR
AIR COMPRESSOR
297 A 3454298436 CONNECTOR
AIR COMPRESSOR
298 N 007603022102 SEAL RING
AIR COMPRESSOR
298 N 007603026104 SEAL RING
AIR COMPRESSOR
299 A 3524296303 LINE
Repalced by: A 3524206337
299 A 3524206337 LINE
Repalced by: H 983454200037
299 H 983454200037 LINE
Repalced by: A 3454207749
299 A 3454207749 LINE
FROM AIR COMPRESSOR TO ELBOW FITTING
18X1.5 MM
299 A 3454207045 LINE
FROM AIR COMPRESSOR TO ELBOW FITTING
18X1.5 MM
301 A 0454291201 LINE
Repalced by: H 983454200537
301 H 983454200537 LINE
Repalced by: A 0454200826
301 A 0454200826 LINE
Repalced by: A 3454207849
301 A 0454200826 LINE
Repalced by: A 3454207849
301 A 3454207849 LINE
FROM ELBOW FITTING TO PRESSURE REGULATOR
18X1.5 MM
301 A 3454307364 LINE
FROM ELBOW FITTING TO PRESSURE REGULATOR
18X1.5 MM
301 A 3454202426 LINE
Repalced by: A 3454208626
301 A 3454208626 LINE
FROM DOUBLE FITTING TO TIRE INFLATOR CYLINDER
18X1.5 MM
301 A 3454307864 LINE
FROM DOUBLE FITTING TO TIRE INFLATOR CYLINDER
18X1.5 MM
302 A 3454207033 LINE
FROM AIR COMPRESSOR TO CONNECTOR I
15X1,5 MM
302 A 3444207630 LINE
FROM AIR COMPRESSOR TO CONNECTOR I
15X1.5 MM
302 A 3454207732 LINE
FROM AIR COMPRESSOR TO CONNECTOR I
15X1.5 MM
303 A 3454207632 LINE
FROM FITTING TO FITTING
15X1.5 MM
303 A 3454207632 LINE
FROM FITTING TO FITTING
15X1.5 MM
303 A 3454208135 LINE
FROM FITTING TO PRESSURE REGULATOR
15X1.5 MM
303 A 3444204345 LINE
FROM FITTING TO PRESSURE REGULATOR
15X1.5 MM
304 N 915017018100 UNION NUT
304 N 915017015100 UNION NUT
304 N 915017015100 UNION NUT
305 N 003861018003 GLAND
305 N 003861015004 GLAND
305 N 003861015004 GLAND
306 N 915065018101 THRUST RING
307 A 0004291584 SEAL RING
Repalced by: N 915045015100
307 N 915045015100 SEAL RING
COMPRESSED AIR LINE TO AIR COMPRESSOR
308 A 0004290535 BRAKE HOSE
Repalced by: N 074298026202
308 N 074298026202 DOUBLE FITTING
309 A 0009903371 ELBOW FITTING
Repalced by: N 003911018100
309 A 3459907271 ELBOW FITTING
Repalced by: N 003911018100
309 N 003911018100 FITTING
310 N 074305026202 NUT
ELBOW FITTING TO SIDE MEMBER
311 N 003902015001 CONNECTION FITTING
311 N 003902015001 CONNECTION FITTING
311 N 003902015001 CONNECTION FITTING
312 A 0454292201 LINE
Repalced by: A 0454201326
312 A 0454201326 LINE
Repalced by: A 3454208926
312 A 3454208926 LINE
FROM PRESSURE REGULATOR TO INSIDE AIR RESERVOIR
15X1.5 MM
312 A 3454307664 LINE
FROM PRESSURE REGULATOR TO INSIDE AIR RESERVOIR
15X1.5 MM
312 A 0454291301 LINE
Repalced by: A 0454201426
312 A 0454201426 LINE
FROM PRESSURE REGULATOR TO INSIDE AIR RESERVOIR
15X1.5 MM
312 A 3454209826 LINE
FROM PRESSURE REGULATOR TO INSIDE AIR RESERVOIR
15X1.5 MM
312 A 3454307764 LINE
FROM PRESSURE REGULATOR TO INSIDE AIR RESERVOIR
313 N 074297015202 SLIP RING
314 N 074297022102 UNION NUT
315 N 003861015004 GLAND
316 N 915018015000 UNION NUT
317 N 915065015101 THRUST RING
318 N 915045012100 SEAL RING
319 A 0454290140 BRACKET
Repalced by: A 3454297840
319 A 3454290140 BRACKET
Repalced by: A 3454297840
319 A 3454297840 BRACKET
LINE MOUNTING
320 A 3454288140 BRACKET
LINE MOUNTING
321 A 3444297040 BRACKET
LINE MOUNTING
322 N 000933008288 SCREW
LINE MOUNTING
M 8X25 MM
322 N 000933010294 SCREW
LINE MOUNTING
M 10X20 MM
323 N 913004008001 NUT
LINE MOUNTING
323 N 913004010004 NUT
LINE MOUNTING
324 A 3454297040 BRACKET
LINE MOUNTING
324 A 3455427040 BRACKET
AT TRANSMISSION CASE REAR COVER
324 A 3464295840 BRACKET
LINE MOUNTING
324 A 3464295840 BRACKET
LINE MOUNTING
326 A 3049950120 CLAMP
Repalced by: A 3049950220
326 A 3049950220 CLAMP
LINE MOUNTING
326 A 3049950220 CLAMP
LINE MOUNTING
326 A 3049950220 CLAMP
LINE MOUNTING
326 A 3049950220 CLAMP
COMPRESSED AIR LINE TO AIR COMPRESSOR BRACKET
327 N 007985006515 SCREW
COMPRESSED AIR LINE TO AIR COMPRESSOR BRACKET
M 6X16
327 N 000933006220 SCREW
COMPRESSED AIR LINE TO BRACKET
M 6X16
327 N 007985006502 SCREW
COMPRESSED AIR LINE TO AIR COMPRESSOR BRACKET
M 6X20
328 N 000933006221 SCREW
COMPRESSED AIR LINE TO AIR COMPRESSOR BRACKET
M 6X20
329 N 000125006420 WASHER
COMPRESSED AIR LINE TO AIR COMPRESSOR BRACKET
330 N 000127006203 LOCK WASHER
LINE MOUNTING
331 N 913004006001 NUT
COMPRESSED AIR LINE TO AIR COMPRESSOR BRACKET
332 N 915065018101 THRUST RING
COMPRESSED AIR LINE TO PRESSURE REGULATOR
333 N 915045015100 SEAL RING
COMPRESSED AIR LINE TO PRESSURE REGULATOR
334 A 0005910002 TIRE INFLATOR CYLINDER
Repalced by: A 3445910019
334 A 3445910019 TIRE INFLATOR CYLINDER
335 A 0005910097 REPAIR KIT
TO 344 591 00 19
336 N 074313016201 FITTING
AT PRESSURE REGULATOR
336 A 0019972172 FITTING
AT PRESSURE REGULATOR
336 N 003901018006 SCREW-IN FITTING
AT PRESSURE REGULATOR
337 N 074313026202 FITTING
Repalced by: A 3454297838
337 A 3454297838 ELBOW FITTING
338 A 3454298336 CONNECTOR
AT PRESSURE REGULATOR
339 N 007603022102 SEAL RING
340 N 074313016401 FITTING
AT PRESSURE REGULATOR
340 N 074313016401 FITTING
AT PRESSURE REGULATOR
340 A 0019972372 FITTING
AT PRESSURE REGULATOR
340 A 0019972372 FITTING
AT PRESSURE REGULATOR
341 A 0004290227 THRUST RING
Repalced by: A 0009940203
341 A 0009940203 THRUST RING
AT PRESSURE REGULATOR
341 A 0009940203 THRUST RING
AT PRESSURE REGULATOR
341 A 0009940203 THRUST RING
AT PRESSURE REGULATOR
342 A 0009870446 O-RING
AT PRESSURE REGULATOR
342 A 0009870446 O-RING
AT PRESSURE REGULATOR
342 A 0009870446 O-RING
AT PRESSURE REGULATOR
343 N 074305022202 NUT
AT PRESSURE REGULATOR
343 N 074305022202 NUT
AT PRESSURE REGULATOR
343 N 074305022202 NUT
AT PRESSURE REGULATOR
344 A 0004312706 PRESSURE REGULATOR
345 A 0004310212 COMPENSATOR
346 A 0004310856 SCREW PLUG
347 A 0004310070 STUD
348 N 000934005008 NUT
349 A 0004310956 SCREW PLUG
350 A 0004312493 SPRING
351 A 0004312383 PISTON
352 A 0004311476 WASHER
353 A 0004311056 SCREW PLUG
354 A 0004310073 BREATHER PIPE
N 000063010122 SCREW
355 H 983455860743 REPAIR KIT
TO 000 431 27 06
356 A 3454317206 PRESSURE REGULATOR
Repalced by: A 0014312206
356 A 0014312206 PRESSURE REGULATOR
"WABCO"
357 A 0014314106 PRESSURE REGULATOR
Repalced by: A 0014319906
357 A 0014319906 PRESSURE REGULATOR
(PRESSURE CONTROL VALVE)
"KNORR"
358 A 0014310006 PRESSURE REGULATOR
WESTINGHOUSE
358 A 0014319806 PRESSURE REGULATOR
KNORR
359 A 0015868543 REPAIR KIT
TO 001 431 41 06
360 A 0015864343 REPAIR KIT
TO 001 431 00 06,001 431 22 06
360 A 0025866743 REPAIR KIT
Repalced by: A 0004201371
360 A 0004201371 REPAIR KIT
TO 001 431 98 06,001 431 99 06
361 A 0009870446 O-RING
362 A 0004290227 THRUST RING
Repalced by: A 0009940203
362 A 0009940203 THRUST RING
363 N 074305022202 NUT
364 N 074315000200 FITTING
365 N 074313016201 FITTING
365 A 0019972172 FITTING
366 N 007603022102 SEAL RING
366 N 007603022102 SEAL RING
367 A 3524315340 BRACKET
PRESSURE REGULATOR
368 A 3454318240 BRACKET
PRESSURE REGULATOR
368 A 3454318240 BRACKET
PRESSURE REGULATOR
368 A 3454318640 BRACKET
PRESSURE REGULATOR
369 N 000931008321 SCREW
PRESSURE REGULATOR TO BRACKET
369 N 000933008288 SCREW
BRACKET AND PRESSURE REGULATOR TO FRAME
370 N 000931008370 SCREW
PRESSURE REGULATOR TO BRACKET
M 8X75
370 N 000931008321 SCREW
PRESSURE REGULATOR TO SUPPORT
370 N 000933008282 SCREW
PRESSURE REGULATOR TO BATTERY SUPPORT
M 8X20
371 N 000125008417 WASHER
PRESSURE REGULATOR TO BRACKET
371 N 000125008417 WASHER
BRACKET AND PRESSURE REGULATOR TO FRAME
372 N 912004008100 LOCK WASHER
PRESSURE REGULATOR TO BRACKET
372 N 912004008100 LOCK WASHER
BRACKET AND PRESSURE REGULATOR TO FRAME
373 N 000934008010 NUT
PRESSURE REGULATOR TO BRACKET
373 N 000934008000 NUT
BRACKET AND PRESSURE REGULATOR TO FRAME
374 N 913004008001 NUT
PRESSURE REGULATOR TO BRACKET
374 N 913004008001 NUT
PRESSURE REGULATOR TO BATTERY SUPPORT
374 N 913004008001 NUT
PRESSURE REGULATOR TO BATTERY SUPPORT
375 N 000931008207 SCREW
PRESSURE REGULATOR TO FRAME
376 N 912004008100 LOCK WASHER
PRESSURE REGULATOR TO FRAME
377 N 000934008000 NUT
PRESSURE REGULATOR TO FRAME
378 N 000933008268 SCREW
PRESSURE REGULATOR TO ELBOW FITTING
378 N 000933008282 SCREW
379 N 912004008100 LOCK WASHER
PRESSURE REGULATOR TO ELBOW FITTING
380 A 0024310106 VALVE
(FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE)
KNORR
381 A 0014318906 VALVE
(FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE)
WABCO
381 A 0024314006 VALVE
(FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE)
WABCO
382 A 0004301068 REPAIR KIT
Repalced by: A 0004201571
382 A 0004201571 REPAIR KIT
TO 002 431 01 06
382 A 0035860943 REPAIR KIT
TO 001 431 89 06,002 431 40 06
383 A 3089907171 ELBOW FITTING
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTIONS:
"21,22,23"
383 A 3089907171 ELBOW FITTING
RELAY VALVE,CONNECTION "2"
"21,22,23"
384 A 0009971548 SEAL RING
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTIONS:
"21,22,23"
A 0009870446 O-RING
385 A 0004290927 THRUST RING
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTIONS:
"21,22,23"
386 N 915047012200 HOLLOW SCREW
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTION "23"
A 0004290227 THRUST RING
Repalced by: A 0009940203
A 0009940203 THRUST RING
387 N 000936016003 NUT
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTIONS:
"21,22,23"
388 N 915036012200 HOLLOW SCREW
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTIONS:
"21,22,24"
N 074305022202 NUT
389 N 074313006101 FITTING
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTION "24"
389 A 0029978172 FITTING
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTION "24"
390 A 0004290444 VALVE
(CHECK VALVE)
390 A 0034292844 VALVE
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTION "23"
390 A 0034292944 VALVE
(CHECK VALVE)
391 A 0009905168 FITTING
CHECK VALVE,CONNECTION:
"2"
391 A 0009905168 FITTING
RELAY VALVE,CONNECTION "1"
"2"
392 N 007603022102 SEAL RING
CHECK VALVE,CONNECTION:
"2"
393 N 915040012200 HOLLOW SCREW FITTING
CHECK VALVE,CONNECTION:
"1"
394 N 007603016103 SEAL RING
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTION "24"
394 N 007603016103 SEAL RING
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTIONS:
"21,22,23,24"
394 N 007603016103 SEAL RING
CHECK VALVE,CONNECTION:
"1"
395 A 0005455414 SWITCH
CHECK VALVE,CONNECTION:
"1"
395 A 3445457214 SWITCH
CHECK VALVE,CONNECTION:
"1"
396 N 074317012200 FITTING
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTION "23"
396 A 0009904970 T-FITTING
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE, CONNECTION "23"
A 3454297532 T-FITTING
397 A 3949907070 T-FITTING
RELAY VALVE,CONNECTION "1"
398 N 080705016003 NUT
RELAY VALVE,CONNECTION "1"
399 A 3084297027 THRUST RING
RELAY VALVE,CONNECTION "1"
401 A 0009971548 SEAL RING
RELAY VALVE,CONNECTION "1"
"1"
402 A 3454209832 LINE
FROM 4-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE,CONNECTION "22" TO INSIDE AIR RESERVOIR
12X1 MM
403 A 3454209932 LINE
FROM 4-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE,CONNECTION "21",TO OUTSIDE AIR RESERVOIR
12X1 MM
404 A 3454209232 LINE
FROM AIR RESERVOIR TO BRAKE VALVE
12X1 MM
404 A 3454209132 LINE
FROM AIR RESERVOIR TO BRAKE VALVE
12X1 MM
405 N 003861012007 GLAND
406 N 915017012100 UNION NUT
407 A 3464295940 BRACKET
LINE MOUNTING
408 A 3454287740 BRACKET
LINE MOUNTING
409 N 916016012200 CLAMP
LINE TO BRACKET
409 A 3459957901 CLAMP
LINE TO BRACKET
409 N 916016008200 CLAMP
LINE TO BRACKET
409 N 916016006201 CLAMP
LINE TO BRACKET
409 A 3459957801 CLAMP
LINE TO BRACKET
410 A 3444290240 CLAMP
LINE MOUNTING
410 A 3449950132 CLAMP
LINE TO BRACKET
410 A 3379950032 CLAMP
LINE TO BRACKET
411 N 007985006502 SCREW
LINE TO BRACKET
411 N 007985006515 SCREW
LINE TO BRACKET
412 N 000125006420 WASHER
LINE TO BRACKET
412 N 000125006420 WASHER
LINE TO BRACKET
413 N 913004006001 NUT
LINE TO BRACKET
413 N 913004006001 NUT
LINE TO BRACKET
414 A 3454209532 LINE
FROM FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE CONNECTION "23" TO T-FITTING
8X0,7 MM
414 A 3444202237 LINE
FROM FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE CONNECTION "23" TO T-FITTING
8X0.7 MM
415 A 3454209326 LINE
415 A 3454209926 LINE
415 A 3454204326 LINE
416 N 003861008005 GLAND
416 N 003861008005 GLAND
417 N 915017008100 UNION NUT
417 N 915017008100 UNION NUT
418 A 3454297132 T-FITTING
418 A 0009901070 T-FITTING
M14X1,5 / M14X1,5 / M12X1,5
419 A 0109975982 HOSE
Repalced by: A 0009872827
419 A 0009872827 PLASTIC PIPE
Repalced by: A 0009875027
419 A 0009875027 PLASTIC PIPE
FROM CHECK VALVE TO RELAY VALVE
12 X 1.5 MM
420 N 915052009000 BANJO UNION
421 N 915036012200 HOLLOW SCREW
TWO-CIRCUIT BRAKE VALVE,CONNECTION:
"11,12,22"
421 N 915036012200 HOLLOW SCREW
TRAILER CONTROL VALVE,CONNECTION:
"2"
422 N 007603016103 SEAL RING
TRAILER CONTROL VALVE,CONNECTIONS:
"1,2,41,43"
422 N 007603016103 SEAL RING
TWO-CIRCUIT BRAKE VALVE,CONNECTION:
"11,12,21,22"
423 N 007604016102 SCREW PLUG
TWO-CIRCUIT BRAKE VALVE,CONNECTION:
"21"
424 N 915047012200 HOLLOW SCREW
TRAILER CONTROL VALVE,CONNECTIONS:
"1,41,43"
425 A 0024299544 VALVE
TRAILER CONTROL VALVE,CONNECTION:
"42"
N 003861012007 GLAND
N 915062009000 SLEEVE
N 915017012100 UNION NUT
426 A 0004298730 BRAKE LINE COUPLING
LEFT
426 A 0004298130 BRAKE LINE COUPLING
LEFT
426 A 0004298630 BRAKE LINE COUPLING
RIGHT
426 A 0004298030 BRAKE LINE COUPLING
RIGHT
A 0004291290 COVER
TO 000 429 80 30
A 0004291690 COVER
TO 000 429 81 30
427 A 0004309660 REPAIR KIT
TO 000 429 87 30,86 30
A 0025863842 REPAIR KIT
TO 000 429 80 30,81 30
428 N 074313012301 FITTING
BRAKE LINE COUPLING TO FRAME
429 N 007603016103 SEAL RING
BRAKE LINE COUPLING TO FRAME
430 N 000125019009 WASHER
BRAKE LINE COUPLING TO FRAME
431 N 006797019202 TOOTHED WASHER
BRAKE LINE COUPLING TO FRAME
432 N 080705018002 NUT
BRAKE LINE COUPLING TO FRAME
A 3504767325 INTERMEDIATE PIECE
A 3464295840 BRACKET
N 000933008288 SCREW
N 913004008001 NUT
N 000125008417 WASHER
A 3504297840 CLAMP
N 007985006515 SCREW
N 913004006001 NUT
N 000125006420 WASHER
433 A 3504207526 LINE
FROM CONNECTOR TO COMPRESSED AIR HOSE
8X0,7 MM
434 N 003861008005 GLAND
435 N 915017008100 UNION NUT
436 A 3454205936 LINE
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE,RELAY VALVE
12X1 MM
436 A 3454205836 LINE
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE,RELAY VALVE
12X1 MM
436 A 3454205736 LINE
FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE,RELAY VALVE
12X1 MM
437 A 3454205636 LINE
FROM FITTING TO RELAY VALVE
12X1 MM
438 N 003861012007 GLAND
439 N 915017012100 UNION NUT
440 N 003902012001 CONNECTION FITTING
440 A 0029971472 FITTING
441 A 3454209732 LINE
FROM FOUR-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE CONNECTION "24" TO T-FITTING
6X0,7 MM
442 N 003861006007 GLAND
443 N 915017006100 UNION NUT
444 N 003908006001 FITTING
444 A 0009903470 T-FITTING
445 A 0009905168 FITTING
AT AIR RESERVOIR
"11,12,21,22"
446 N 007603022102 SEAL RING
AT AIR RESERVOIR
"11,12,21,22"
447 A 3274300005 RESERVOIR
OUTSIDE AND INSIDE
448 A 3214300205 RESERVOIR
Repalced by: A 3454308205
448 A 3454308205 RESERVOIR
449 A 0004320607 VALVE
Repalced by: A 0004320807
449 A 3454300081 VALVE
Repalced by: A 0004320807
449 A 3454300181 VALVE
Repalced by: A 3454300281
449 A 3454300281 VALVE
Repalced by: A 0004320807
449 A 0004320807 VALVE
DRAIN
449 A 0004320807 VALVE
DRAIN
449 A 3644327107 VALVE
DRAIN
449 A 3644327107 VALVE
DRAIN
450 N 007603022102 SEAL RING
DRAIN VALVE
451 N 074315000200 FITTING
ELBOW FITTING TO AIR RESERVOIR
451 N 074315000200 FITTING
ELBOW FITTING TO AIR RESERVOIR
451 A 0009905871 ELBOW FITTING
ELBOW FITTING TO AIR RESERVOIR
451 A 0009905871 ELBOW FITTING
ELBOW FITTING TO AIR RESERVOIR
452 A 3229970071 FITTING
AT OUTSIDE AIR RESERVOIR
453 N 915045012100 SEAL RING
AT OUTSIDE AIR RESERVOIR
454 N 074315012101 FITTING
454 N 074315012101 FITTING
454 A 0009907771 ELBOW FITTING
454 A 0009907771 ELBOW FITTING
455 A 3444297338 ELBOW FITTING
Repalced by: A 3454307779
455 A 3454307779 CONNECTOR
456 A 3454307079 CONNECTOR
AT OUTSIDE AIR RESERVOIR
457 A 3454307179 CONNECTOR
Repalced by: A 3454307379
457 A 3454307379 CONNECTOR
AT OUTSIDE AIR RESERVOIR
458 A 3609900070 T-FITTING
459 N 074305022202 NUT
459 N 074305022202 NUT
459 N 074305022202 NUT
AT OUTSIDE AIR RESERVOIR
460 A 0004290227 THRUST RING
Repalced by: A 0009940203
460 A 0009940203 THRUST RING
460 A 0009940203 THRUST RING
460 A 0009940203 THRUST RING
AT OUTSIDE AIR RESERVOIR
461 A 0009870446 O-RING
461 A 0009870446 O-RING
461 A 0009870446 O-RING
AT OUTSIDE AIR RESERVOIR
462 N 074313012100 FITTING
462 A 0029971172 FITTING
Repalced by: A 3454307879
462 A 3454307879 CONNECTOR
463 N 007603022100 SEAL RING
464 N 074317000100 FITTING
464 A 0009902470 T-FITTING
465 N 074305022202 NUT
466 A 0004290227 THRUST RING
Repalced by: A 0009940203
466 A 0009940203 THRUST RING
467 A 0009870446 O-RING
A 0004295032 T-FITTING
468 A 0004317206 VALVE
TWO-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE
469 A 0014316693 SPRING
TO BOSCH-NR.0481 027 024
470 A 0014316793 SPRING
TO BOSCH-NR.0481 027 024
470 A 0009934905 SPRING
Repalced by: A 0009935205
470 A 0009935205 SPRING
TO BOSCH-NR.0481 027 104
471 A 0004315333 FILLER CAP
472 A 0004311981 VALVE DISC
TO BOSCH-NR.0481 027 024
473 A 0004312081 VALVE DISC
TO BOSCH-NR.0481 027 024
474 A 0007630454 SEAL
TO BOSCH-NR.0481 027 024
475 A 0004315086 CUP
TO BOSCH-NR.0481 027 024
476 A 0014312086 CUP
Repalced by: A 0014312386
476 A 0014312386 CUP
TO BOSCH-NR.0481 027 104
477 A 0014312186 CUP
TO BOSCH-NR.0481 027 104
478 A 0004350780 GASKET
TO BOSCH-NR.0481 027 104
479 A 0049977945 SEAL RING
TO BOSCH-NR.0481 027 104
480 A 0004317987 PROTECTIVE CAP
481 N 074315000200 FITTING
AT TWO-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE
481 A 0009905871 ELBOW FITTING
AT TWO-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE
482 N 074305022202 NUT
AT TWO-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE
483 A 0004290227 THRUST RING
Repalced by: A 0009940203
483 A 0009940203 THRUST RING
AT TWO-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE
484 A 0009870446 O-RING
AT TWO-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE
485 A 0004296044 VALVE
(OVERFLOW VALVE)
WESTINGHOUSE
A 0004315406 VALVE
Repalced by: A 0034290344
486 A 0004290145 DIAPHRAGM
TO 000 431 54 06
A 0004290945 DIAPHRAGM
TO 003 429 03 44
487 A 0019932301 SPRING
TO 000 429 60 44
488 A 0004290389 SPRING RETAINER
TO 000 429 60 44
489 A 0005865842 REPAIR KIT
TO 000 429 60 44
490 N 074313016201 FITTING
490 A 0019972172 FITTING
491 N 007603022102 SEAL RING
492 A 0009870446 O-RING
493 A 0004290227 THRUST RING
Repalced by: A 0009940203
493 A 0009940203 THRUST RING
494 N 074305022202 NUT
495 A 3604301311 CONSOLE
AIR RESERVOIR
495 A 3454307911 CONSOLE
AIR RESERVOIR
496 A 3604300040 STRAP
497 N 000934010000 NUT
498 N 913004010004 NUT
499 A 3354320218 BASE
501 N 000961012171 SCREW
CONSOLE TO SIDE MEMBER
502 N 000961012106 SCREW
CONSOLE TO SIDE MEMBER
M 12X1,5X35 MM
502 N 000961012155 SCREW
CONSOLE TO SIDE MEMBER
M 12X1.5X45
502 N 000961012106 SCREW
CONSOLE TO SIDE MEMBER
502 N 000961012171 SCREW
CONSOLE TO SIDE MEMBER
M 12X1,5X40 MM
502 N 000961012209 SCREW
CONSOLE TO SIDE MEMBER
M 12X1.5X50
503 N 000963012011 SCREW
CONSOLE TO SIDE MEMBER
M 12X35 MM
504 N 000127012201 LOCK WASHER
CONSOLE TO SIDE MEMBER
505 N 007349013001 WASHER
Repalced by: A 3459907240
505 A 3459907240 WASHER
CONSOLE TO SIDE MEMBER
506 A 3354320126 PLATE
Repalced by: A 3454320026
506 A 3454320026 PLATE
CONSOLE TO SIDE MEMBER
507 N 000934012004 NUT
CONSOLE TO SIDE MEMBER
507 N 913004012006 NUT
CONSOLE TO SIDE MEMBER
507 N 913004012012 NUT
CONSOLE TO SIDE MEMBER
508 A 3454320076 WASHER
CONSOLE TO SIDE MEMBER
508 A 3454320076 WASHER
CONSOLE TO SIDE MEMBER
509 A 3454310040 BRACKET
Repalced by: A 3454317340
509 A 3454317340 BRACKET
BRAKE BOOSTER
510 A 3454310840 BRACKET
BRAKE BOOSTER
511 A 3454310084 SHIM
BRACKET TO SIDE MEMBER
512 N 000933010174 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
512 N 000933010129 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
512 N 000931010053 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
513 N 000125010517 WASHER
BRACKET TO SIDE MEMBER
514 N 000127010202 LOCK WASHER
BRACKET TO SIDE MEMBER
515 N 000934010000 NUT
BRACKET TO SIDE MEMBER
517 A 0004312405 BRAKE BOOSTER
Repalced by: A 3444317014
517 A 3444317014 BRAKE BOOSTER
BRAKE BOOSTER
518 H 983454310192 ROD
519 A 0004312786 CUP
Repalced by: A 3459978846
519 A 3459978846 SEAL RING
520 H 983454310122 COVER
REAR
521 H 983454310222 COVER
Repalced by: A 0004311822
521 A 0004311822 COVER
FRONT
A 0004311087 PROTECTIVE CAP
FRONT
522 N 000931010100 SCREW
REAR COVER
523 N 000933010261 SCREW
FRONT COVER
524 N 000934010000 NUT
REAR COVER
525 N 000127010202 LOCK WASHER
FRONT COVER
526 H 983454310293 SPRING
Repalced by: A 0014316493
526 A 0014314093 SPRING
Repalced by: A 0014316493
526 A 0014316493 SPRING
IN ITS PLACE,YOU MAY ALSO USE MERCEDES-BENZ PART NO.:
001 431 40 93
527 H 983454310393 SPRING
528 H 983454310152 SPACER WASHER
529 A 0084310356 SCREW PLUG
H 983454310493 SPRING
Repalced by: H 983454310793
H 983454310793 SPRING
530 H 983454310024 SLIDE
531 N 071752012000 YOKE
532 N 000417008002 HEADLESS SETSCREW
533 N 000934008000 NUT
534 A 0004290695 AIR CLEANER
535 H 983459970030 SCREW PLUG
536 H 983455860243 REPAIR KIT
MINOR
537 H 983455860343 REPAIR KIT
MAJOR
538 A 0004295032 T-FITTING
AT BRAKE BOOSTER
539 A 0009905871 ELBOW FITTING
AT BRAKE BOOSTER
539 N 074315000200 FITTING
AT BRAKE BOOSTER
540 N 074305022202 NUT
AT BRAKE BOOSTER
541 A 0004290227 THRUST RING
Repalced by: A 0009940203
541 A 0009940203 THRUST RING
AT BRAKE BOOSTER
542 A 0009870446 O-RING
AT BRAKE BOOSTER
543 N 007604012102 SCREW PLUG
AT BRAKE BOOSTER
544 A 3454298136 CONNECTOR
AT BRAKE BOOSTER
545 N 007603012112 SEAL RING
AT BRAKE BOOSTER
546 N 007603022102 SEAL RING
AT BRAKE BOOSTER
546 N 007603012113 SEAL RING
AT BRAKE BOOSTER
547 N 000933010174 SCREW
BRAKE BOOSTER TO CONSOLE
548 N 000127010202 LOCK WASHER
BRAKE BOOSTER TO CONSOLE
549 A 3124312092 ROD
Repalced by: A 3444307092
549 A 3444307092 ROD
Repalced by: A 3454307192
549 A 3454307192 ROD
BRAKE BOOSTER
550 A 3454300192 ROD
BRAKE BOOSTER
551 N 000936012017 NUT
Repalced by: N 000936012005
551 N 000936012005 NUT
BRAKE BOOSTER
TO 312 431 20 92,344 430 70 92
552 N 000936012010 NUT
BRAKE BOOSTER
552 N 000936012010 NUT
BRAKE BOOSTER
553 A 3124311097 YOKE
BRAKE BOOSTER
TO 312 431 20 92,344 430 70 92
554 N 071752012002 YOKE
BRAKE BOOSTER
555 A 3454300023 LEVER
Repalced by: A 3444300023
555 A 3444300023 LEVER
556 A 3454300423 LEVER
557 A 0459920301 BUSHING
Repalced by: A 3449920201
557 A 3449920201 BUSHING
558 A 3454310074 PIN
LEVER TO CONSOLE
559 A 3459940005 LOCK
LEVER TO CONSOLE
560 N 000933008005 SCREW
LEVER TO CONSOLE
561 N 912004008100 LOCK WASHER
LEVER TO CONSOLE
562 N 071412010100 GREASE NIPPLE
LEVER TO CONSOLE
563 A 3529910007 PIN
DOUBLE LEVER TO PUSH ROD
564 A 3529910107 PIN
DOUBLE LEVER TO PUSH ROD
565 A 0459930010 SPRING
Repalced by: A 3459937010
565 A 3459937010 SPRING
565 A 3529931010 SPRING
Repalced by: A 3449930110
565 A 3449930110 SPRING
566 A 3454310640 BRACKET
RELEASE SPRING
567 A 3454317540 BRACKET
RELEASE SPRING
568 N 000933008317 SCREW
BRACKET TO TRANSMISSION SUSPENSION CONSOLE
569 N 912004008100 LOCK WASHER
BRACKET TO TRANSMISSION SUSPENSION CONSOLE
570 N 000934008000 NUT
BRACKET TO TRANSMISSION SUSPENSION CONSOLE
571 N 000094003027 COTTER PIN
571 N 000094004050 COTTER PIN
572 N 000125013012 WASHER
573 N 000137012203 SPRING WASHER
574 A 0454291701 LINE
Repalced by: A 0454201226
574 A 0454201226 LINE
Repalced by: A 0454201526
574 A 0454201526 LINE
Repalced by: A 3454209249
574 A 3454209249 LINE
FROM AIR RESERVOIR TO BRAKE BOOSTER, "SUPPLY"
15X1.5 MM
574 A 0454291401 LINE
Repalced by: A 0454201026
574 A 0454201026 LINE
Repalced by: A 0454201626
574 A 0454201626 LINE
Repalced by: A 3454208349
574 A 3454208349 LINE
FROM AIR RESERVOIR TO BRAKE BOOSTER, "SUPPLY"
15X1.5 MM
574 A 3454202726 LINE
FROM AIR RESERVOIR TO BRAKE BOOSTER, "SUPPLY"
15X1.5 MM
575 N 915018015000 UNION NUT
576 N 003861015004 GLAND
577 N 915065015101 THRUST RING
578 N 915045012100 SEAL RING
579 A 0089979082 HOSE
Repalced by: A 0009874927
579 A 0009874927 PLASTIC PIPE
BULKHEAD FITTING
8X6 MM
580 A 3609950101 CLAMP
LINE TO FRONT PANEL
581 N 000933006221 SCREW
LINE MOUNTING
M 6X20
581 N 007981004226 SHEET METAL SCREW
LINE MOUNTING
582 N 000127006203 LOCK WASHER
LINE MOUNTING
583 N 000934006006 NUT
LINE MOUNTING
584 A 0019976672 FITTING
Repalced by: N 915062006000
584 N 915062006000 SLEEVE
585 N 003861008005 GLAND
586 N 915017008100 UNION NUT
587 A 3816820086 BRACKET
PLASTIC LINE TO CAB
587 A 3816820086 BRACKET
PLASTIC LINE TO CAB
588 N 000933006221 SCREW
LINE TO CROSS MEMBER
589 N 913004006001 NUT
LINE TO CROSS MEMBER
590 A 0009951205 CLAMP
LINE TO CROSS MEMBER
590 A 0009951205 CLAMP
PLASTIC LINES TO FRAME
591 A 3179950148 CLAMPING PIECE
COMPRESSED AIR LINES
592 A 1119950032 CLAMP
593 N 007985006515 SCREW
594 N 913004006001 NUT
595 A 0019978590 LOOM TIE
595 A 3459977690 LOOM TIE
595 A 0019978290 LOOM TIE
595 A 3459977390 LOOM TIE
195 MM
596 A 3609902340 WASHER
597 A 3454290501 LINE
Repalced by: A 3454200526
597 A 3454200526 LINE
Repalced by: H 983454200226
597 H 983454200226 LINE
Repalced by: A 3454207037
597 A 3454207037 LINE
FROM BRAKE BOOSTER TO BRAKE CYLINDER
15X1.5 MM
597 A 3454202826 LINE
FROM BRAKE BOOSTER TO BRAKE CYLINDER
15X1.5 MM
598 A 0454290205 LINE
Repalced by: A 0454200249
598 A 0454200249 LINE
FROM AIR RESERVOIR TO T-FITTING
15X1.5 MM
598 A 0454290005 LINE
Repalced by: A 0454200049
598 A 0454200049 LINE
FROM AIR RESERVOIR TO T-FITTING
15X1.5 MM
598 A 3604207749 LINE
FROM AIR RESERVOIR TO T-FITTING
15X1.5 MM
598 A 3454209026 LINE
FROM AIR RESERVOIR TO T-FITTING
15X1.5 MM
598 A 3454203826 LINE
FROM AIR RESERVOIR TO T-FITTING
15X1.5 MM
599 A 0004294532 T-FITTING
601 A 0005455414 SWITCH
601 A 3445457214 SWITCH
602 A 3454209126 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
602 A 3454209136 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
15X1,5 MM
602 A 3454209226 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
15X1.5 MM
602 A 3454209436 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
15X1,5 MM
602 A 3604206134 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
15X1.5 MM
A 3454209536 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
15X1,5 MM
602 A 3454204526 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
15X1.5 MM
602 A 3454204626 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
15X1.5 MM
602 A 3454204726 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
15X1.5 MM
603 A 0454292501 LINE
Repalced by: A 0454200636
603 A 0454200636 LINE
Repalced by: A 3454208149
603 A 3454208149 LINE
INSIDE AND OUTSIDE AIR RESERVOIRS; INSIDE AND OUTSIDE CONNECTIONS
15X1.5 MM
604 A 3454202626 LINE
FROM TWO-CIRCUIT PROTECTIVE VALVE TO OUTSIDE AIR RESERVOIR
15X1.5 MM
605 A 3454202526 LINE
FROM PRESSURE REGULATOR TO PROTECTIVE VALVE
15X1.5 MM
605 A 3454307964 LINE
FROM PRESSURE REGULATOR TO PROTECTIVE VALVE
15X1.5 MM
606 N 915018015000 UNION NUT
606 N 915018015000 UNION NUT
TO 345 420 81 49
607 N 003861015004 GLAND
607 N 003861015004 GLAND
TO 345 420 81 49
608 N 915065015101 THRUST RING
609 N 915045012100 SEAL RING
610 A 0014295444 VALVE
Repalced by: A 0034295244
610 A 0034295244 VALVE
(RELAY VALVE)
KNORR
610 A 0004296544 VALVE
(RELAY VALVE)
"WABCO"
610 A 0014296844 VALVE
(RELAY VALVE)
WESTINGHOUSE
610 A 0024290744 VALVE
Repalced by: A 0034293044
610 A 0034293044 VALVE
RELAY
KNORR
A 0059972648 SEAL RING
TO 001 429 30 44
A 0004312788 VALVE SEAT
TO 001 429 30 44
A 0059972748 SEAL RING
TO 000 429 28 95,GRAU
A 0014311660 SEAL RING
TO 001 429 30 44
A 0014311760 SEAL RING
TO 001 429 30 44
A 0004311980 GASKET
TO 001 429 30 44
611 A 0025863542 REPAIR KIT
TO 001 429 54 44,003 429 52 44
611 H 983455860842 REPAIR KIT
Repalced by: A 0004205555
611 A 0004205555 REPAIR KIT
SMALL SCOPE
TO 000 429 65 44,001 429 68 44
611 A 0005865742 REPAIR KIT
LARGE SCOPE
TO 000 429 65 44,001 429 68 44
611 A 0004305360 REPAIR KIT
Repalced by: A 0004201471
611 A 0004201471 REPAIR KIT
TO 003 429 30 44
612 A 3554320140 BRACKET
Repalced by: A 3454311440
612 H 983454320040 BRACKET
Repalced by: A 3454311440
612 A 3454311440 BRACKET
Repalced by: A 3504311240
612 A 3504311240 BRACKET
RELAY VALVE
613 N 000125008417 WASHER
RELAY VALVE TO BRACKET
614 N 000125010517 WASHER
BRACKET TO SIDE MEMBER
615 N 912004008100 LOCK WASHER
RELAY VALVE TO BRACKET
616 N 000127010202 LOCK WASHER
BRACKET TO SIDE MEMBER
617 N 913004008001 NUT
RELAY VALVE TO BRACKET
618 N 913004010004 NUT
BRACKET TO SIDE MEMBER
619 N 000933010129 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
M 10X30
619 N 000933010145 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
M 10X35
619 N 000933010258 SCREW
BRACKET TO SIDE MEMBER
M 10X40
620 N 074313016201 FITTING
RELAY VALVE;CONNECTIONS:
"Z,V"
620 A 0019972172 FITTING
RELAY VALVE;CONNECTIONS:
"Z,V"
621 A 0004291234 ADAPTER FITTING
Repalced by: N 074313008101
621 N 074313008101 FITTING
"S" CONNECTION
621 A 0009970171 FITTING
"S" CONNECTION
622 N 000908022001 SCREW PLUG
CONNECTION "Z",REAR
623 N 007603022102 SEAL RING
RELAY VALVE;CONNECTIONS:
"Z,V,S"
624 N 074315012101 FITTING
RELAY VALVE,CONNECTION "1"
624 A 0009907771 ELBOW FITTING
RELAY VALVE,CONNECTION "1"
625 A 0009870446 O-RING
RELAY VALVE,CONNECTION "1"
626 A 0004290227 THRUST RING
Repalced by: A 0009940203
626 A 0009940203 THRUST RING
RELAY VALVE,CONNECTION "1"
627 N 074305022202 NUT
RELAY VALVE,CONNECTION "1"
628 A 3459907571 ELBOW FITTING
RELAY VALVE,CONNECTION "4"
629 N 000936016003 NUT
RELAY VALVE;CONNECTIONS:
"2,4"
630 A 0004290927 THRUST RING
RELAY VALVE;CONNECTIONS:
"2,4"
631 A 0009971548 SEAL RING
RELAY VALVE;CONNECTIONS:
"2,4"
632 A 0019903570 T-FITTING
RELAY VALVE,CONNECTION "2"
633 N 007603016103 SEAL RING
RELAY VALVE,CONNECTION "2"
634 N 000908016001 SCREW PLUG
RELAY VALVE
H 983454310092 ROD
Repalced by: A 0004312892
H 983454310022 COVER
Repalced by: A 0004312892
A 0004312892 ROD
H 983454290095 AIR CLEANER
Repalced by: A 0004313934
A 0004313934 STRAINER
H 983454310293 SPRING
Repalced by: A 0014316493
A 0014314093 SPRING
Repalced by: A 0014316493
A 0014316493 SPRING
IN ITS PLACE,YOU MAY ALSO USE MERCEDES-BENZ PART NO.:
001 431 40 93
H 983454310052 SPACER WASHER
Repalced by: A 0049978045
H 983454310086 CUP
Repalced by: A 0004318083
A 0004318083 PISTON
H 983454310060 SEAL RING
Repalced by: A 0049878045
A 0049978045 SEAL RING
A 0009882735 CAP
635 A 0004313414 BRAKE CYLINDER
Repalced by: A 3644317014
635 A 3644317014 BRAKE CYLINDER
SPRING LOAD ACCUMULATOR CYLINDER
H 983454310186 CUP
H 983454310292 ROD
H 983454310893 SPRING
H 983454350087 CUP
636 H 983455860643 REPAIR KIT
Repalced by: A 0015869143
636 A 0015869143 REPAIR KIT
Repalced by: A 0004301608
636 A 0004301608 REPAIR KIT
TO 000 431 34 14,364 431 70 14
637 N 074313016201 FITTING
AT COMPRESSED AIR CYLINDER
637 A 0019972172 FITTING
AT COMPRESSED AIR CYLINDER
638 N 007603022102 SEAL RING
AT COMPRESSED AIR CYLINDER
639 A 0009905871 ELBOW FITTING
AT COMPRESSED AIR CYLINDER
639 N 074315000200 FITTING
AT COMPRESSED AIR CYLINDER
640 N 074305022202 NUT
AT COMPRESSED AIR CYLINDER
641 A 0004290227 THRUST RING
Repalced by: A 0009940203
641 A 0009940203 THRUST RING
AT COMPRESSED AIR CYLINDER
642 A 0009870446 O-RING
AT COMPRESSED AIR CYLINDER
643 A 3525421243 PIPE LINE
Repalced by: A 3525401261
643 A 3525401261 ELECTRIC CABLE
Repalced by: A 3445407461
643 A 3445407461 ELECTRIC CABLE
FROM BRAKE BOOSTER "SUPPLY" CONNECTION TO DOUBLE FITTING
6X0.7 MM
644 A 3455408061 ELECTRIC CABLE
FROM BRAKE BOOSTER "SUPPLY" CONNECTION TO DOUBLE FITTING
6X0.7 MM
645 A 3525421643 PIPE LINE
Repalced by: A 3525401661
645 A 3525401661 ELECTRIC CABLE
Repalced by: A 3445407561
645 A 3445407561 ELECTRIC CABLE
FROM BRAKE BOOSTER TO DOUBLE FITTING ON FIRE WALL
6X0.7 MM
646 A 3455407961 ELECTRIC CABLE
FROM CONNECTION FITTING TO FIRE WALL
6X0.7 MM
647 A 3455400161 ELECTRIC CABLE
FROM CONNECTION FITTING TO PRESSURE GAUGE LINE AT FIRE WALL,"BRAKE"
6X0.7 MM
647 A 3525401661 ELECTRIC CABLE
FROM BRAKE BOOSTER TO DOUBLE FITTING ON FIRE WALL
6X0.7 MM
648 A 3455408161 ELECTRIC CABLE
FROM BRAKE BOOSTER,TRAILER BRAKE VALVE CONNECTION,TO DOUBLE FITTING
6X0.7 MM
649 A 3525421843 PIPE LINE
Repalced by: A 3525421861
649 A 3525421861 PART NAME MISSING
Repalced by: A 3525421443
649 A 3525421443 PIPE LINE
Repalced by: A 3525401461
649 A 3525401461 ELECTRIC CABLE
Repalced by: H 983455400361
649 H 983455400361 ELECTRIC CABLE
FROM FITTING TO INSTRUMENT CLUSTER
6X0.7 MM
650 A 3445407961 ELECTRIC CABLE
FROM SERVICE BRAKE VALVE TO FITTING ON FIRE WALL,CONNECTION:
"11"
651 A 3445408061 ELECTRIC CABLE
FROM SERVICE BRAKE VALVE TO FITTING ON FIRE WALL,CONNECTION:
"12"
652 A 3504208828 LINE
FROM FITTING TO FITTING
900 MM
652 A 3504208728 LINE
FROM FITTING TO FITTING
855 MM
654 N 915017006100 UNION NUT
654 N 915017006100 UNION NUT
654 N 915017006100 UNION NUT
654 N 915017006100 UNION NUT
655 N 003861006007 GLAND
655 N 003861006007 GLAND
655 N 003861006007 GLAND
655 N 003861006007 GLAND
A 0459970272 FITTING
656 N 003902006001 CONNECTION FITTING
657 A 0455400161 ELECTRIC CABLE
Repalced by: A 0455400261
657 A 0455400261 ELECTRIC CABLE
TO INSTRUMENT CLUSTER
658 A 0089970182 HOSE
659 A 0459970072 FITTING
660 A 0089976082 HOSE
TO INSTRUMENT CLUSTER
661 N 040621012200 INSULATING HOSE
TO INSTRUMENT CLUSTER
662 A 0019975072 FITTING
TO INSTRUMENT CLUSTER
663 N 915017006200 UNION NUT
TO INSTRUMENT CLUSTER
664 A 0019973772 FITTING
Repalced by: A 3454297139
664 A 3454297139 CONNECTOR
TO INSTRUMENT CLUSTER
665 N 000125013009 WASHER
LINE TO FRONT PANEL
665 N 000125013012 WASHER
LINE TO FRONT PANEL
666 A 3454297046 PAD
LINE TO FRONT PANEL
667 N 006797012153 TOOTHED WASHER
LINE TO FRONT PANEL
668 N 000936012017 NUT
Repalced by: N 000936012005
668 N 000936012005 NUT
LINE TO FRONT PANEL
668 N 000936012017 NUT
Repalced by: N 000936012005
668 N 000936012005 NUT
LINE TO FRONT PANEL
669 A 3215422340 BRACKET
PRESSURE GAUGE LINE TO BRACKET
670 A 3129950332 CLAMP
PRESSURE GAUGE LINE TO BRACKET
671 N 007985005171 SCREW
PRESSURE GAUGE LINE TO BRACKET
672 N 000127005001 LOCK WASHER
PRESSURE GAUGE LINE TO BRACKET
673 N 000934005008 NUT
PRESSURE GAUGE LINE TO BRACKET
674 A 3125421039 PLATE
Repalced by: A 3215422340
674 A 3215422340 BRACKET
LINE MOUNTING
675 A 3125421739 PLATE
Repalced by: A 3455427040
675 A 3455427040 BRACKET
LINE MOUNTING
676 A 3129950332 CLAMP
LINE MOUNTING
676 A 3129950332 CLAMP
LINE TO FRONT PANEL
677 N 007985005183 SCREW
CLAMP TO BRACKET
M 5X10 MM
678 N 000127005001 LOCK WASHER
CLAMP TO BRACKET
679 N 913004005001 NUT
CLAMP TO BRACKET
A 3044290840 BRACKET
LINE MOUNTING
680 N 007985005171 SCREW
LINE MOUNTING
681 N 000084005104 SCREW
LINE MOUNTING
682 N 007985006502 SCREW
COMPRESSED AIR LINE TO CAB
683 N 912004005100 LOCK WASHER
LINE MOUNTING
684 N 000125005313 WASHER
LINE MOUNTING
685 N 000125006420 WASHER
COMPRESSED AIR LINE TO CAB
685 N 000125005316 WASHER
LINE MOUNTING
686 N 000934005008 NUT
LINE MOUNTING
687 N 913004006001 NUT
COMPRESSED AIR LINE TO CAB
688 A 3129950332 CLAMP
LINE TO FRONT PANEL
688 A 3609950101 CLAMP
LINE TO SIDE PANEL
688 A 3609950101 CLAMP
LINE MOUNTING
689 N 007981004252 SHEET METAL SCREW
LINE TO FRONT PANEL
689 N 007971004202 SHEET METAL SCREW
LINE TO SIDE PANEL
690 N 007985006512 SCREW
LINE MOUNTING
M 6X12
691 N 000127006203 LOCK WASHER
LINE MOUNTING
692 N 913004006001 NUT
LINE MOUNTING
693 A 0004304781 VALVE
Repalced by: A 3454307381
693 A 3454307381 VALVE
693 A 3504307009 VALVE
(HAND BRAKE VALVE)
694 A 3454307581 VALVE
(HAND BRAKE VALVE)
WABCO
695 A 0089973845 SEAL RING
696 A 0009973277 HANDLE
TO 345 430 73 81
697 A 0009974977 HANDLE
TO 345 430 75 81
698 A 0009911055 PIN
TO 345 430 75 81
A 0089973745 SEAL RING
A 0009933305 SPRING
A 0089974045 SEAL RING
A 0004312188 VALVE SEAT
A 0089974145 SEAL RING
TO 000 430 47 81
A 0004313323 VALVE
TO 000 430 47 81
A 0009933205 SPRING
TO 000 430 47 81
A 0059976545 SEAL RING
TO 000 430 47 81
A 0014311093 SPRING
A 0025867843 REPAIR KIT
TO 000 430 47 81
699 A 0034301481 REPAIR KIT
TO 345 430 75 81
701 H 983455861043 REPAIR KIT
Repalced by: A 0034301181
701 A 0034301181 REPAIR KIT
SMALL SCOPE
TO 345 430 73 81
701 A 0005868043 REPAIR KIT
LARGE SCOPE
TO 345 430 73 81
A 0004305760 REPAIR KIT
HAND BRAKE VALVE
TO 000 430 55 81
701 A 0025867443 REPAIR KIT
Repalced by: A 0034303181
701 A 0034303181 REPAIR KIT
TO 350 430 70 09
701 A 0024302360 REPAIR KIT
Repalced by: A 0004304006
701 A 0004304006 REPAIR KIT
TO 345 430 73 09
702 N 007603014102 SEAL RING
AT HAND BRAKE VALVE
703 N 007603012106 SEAL RING
704 A 0009972072 FITTING
Repalced by: A 0039979972
704 A 0039979972 FITTING
AT HAND BRAKE VALVE
705 N 003901010001 SCREW-IN FITTING
706 N 003901008001 SCREW-IN FITTING
706 A 0019972572 FITTING
707 N 915036010200 HOLLOW SCREW
708 N 007985008169 SCREW
HAND BRAKE VALVE TO FIRE WALL
709 N 912004008100 LOCK WASHER
HAND BRAKE VALVE TO FIRE WALL
710 A 0459900071 ELBOW FITTING
711 A 3509978482 HOSE
HAND BRAKE VALVE
712 N 915017010100 UNION NUT
713 N 003861010009 GLAND
A 3464316040 BRACKET
HAND BRAKE VALVE TO CAB
714 A 0454310018 BASE
Repalced by: A 3454317184
714 A 3454317184 SHIM
HAND BRAKE VALVE TO CAB
715 N 000966006034 SCREW
HAND BRAKE VALVE TO CAB
M6X45 MM
715 N 000963006030 SCREW
HAND BRAKE VALVE TO CAB
715 N 000965006026 SCREW
HAND BRAKE VALVE TO CAB
716 N 000127006203 LOCK WASHER
HAND BRAKE VALVE TO CAB
717 N 913004006001 NUT
HAND BRAKE VALVE TO CAB
718 A 3364311040 BRACKET
719 N 000933008279 SCREW
HAND BRAKE VALVE TO BRACKET OR TO CLAMP,RESP.
720 N 000933008282 SCREW
BRACKET TO STEERING COLUMN
721 N 913004008001 NUT
HAND BRAKE VALVE TO BRACKET OR TO CLAMP,RESP.
722 N 912004008100 LOCK WASHER
BRACKET TO STEERING COLUMN
723 A 0009972181 GROMMET
BREATHER LINE THRU FIRE WALL
724 A 3459978272 FITTING
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
724 A 3459978272 FITTING
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
725 N 000125015012 WASHER
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
726 N 006797014150 TOOTHED WASHER
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
727 N 080705014001 NUT
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
A 0024299544 VALVE
A 0004291182 VALVE BODY
TO 002 429 95 44
A 3504297640 BRACKET
A 3504298240 BRACKET
N 007985006515 SCREW
N 913004006001 NUT
N 000125006420 WASHER
728 N 003902008001 CONNECTION FITTING
728 N 003902008001 CONNECTION FITTING
728 A 0019972672 FITTING
728 A 0019972672 FITTING
729 N 003910008001 FITTING
730 N 000125015012 WASHER
FITTING TO CAB FLOOR
731 N 000936014010 NUT
FITTING TO CAB FLOOR
732 A 0454290006 LINE
Repalced by: A 0454200035
732 A 0454200035 LINE
HAND BRAKE VALVE,CONNECTION "1"
8X0.7 MM
732 A 0454292301 LINE
Repalced by: A 0454200536
732 A 0454200536 LINE
HAND BRAKE VALVE,CONNECTION "1"
8X0.7 MM
732 A 0454292401 LINE
Repalced by: A 0454200436
732 A 0454200436 LINE
HAND BRAKE VALVE,CONNECTION "1"
733 A 3504309069 LINE
FROM EXTENSIBLE BRAKE VALVE TO FITTING
"A,11"
734 A 3504209028 LINE
FROM EXTENSIBLE BRAKE VALVE TO FITTING
"V"
735 A 3454204426 LINE
HAND BRAKE VALVE,CONNECTION "1"
736 A 3454202926 LINE
FROM HAND BRAKE VALVE,CONNECTION "2", TO BRAKE HOSE
737 A 3504309164 LINE
FROM FITTING TO BULKHEAD FITTING
738 A 3454298314 LINE
FROM EXTENSIBLE BRAKE VALVE TO FITTING
739 A 3454298414 LINE
FROM EXTENSIBLE BRAKE VALVE TO FITTING
740 A 3454298514 LINE
FROM EXTENSIBLE BRAKE VALVE TO FITTING
741 N 915017008100 UNION NUT
741 N 915017008100 UNION NUT
742 N 003861008005 GLAND
742 N 003861008005 GLAND
743 N 003902008001 CONNECTION FITTING
743 A 0019972672 FITTING
744 A 0019976672 FITTING
Repalced by: N 915062006000
744 N 915062006000 SLEEVE
745 N 040621016201 INSULATING HOSE
746 A 3583500079 HOSE
746 A 0004295235 HOSE
360 MM
746 A 0004295235 HOSE
360 MM
747 N 900288012000 CLAMP
Repalced by: A 3509970190
747 N 916017011000 CLAMP
Repalced by: N 000000000665
747 N 000000000665 CLAMP
HOSE TO COMPRESSED AIR LINE
748 A 3226840075 BLOCK
COMPRESSED AIR LINE MOUNTING
749 A 3226840096 PAD
COMPRESSED AIR LINE MOUNTING
751 N 000931006200 SCREW
COMPRESSED AIR LINE MOUNTING
M 6X60
752 N 007985006228 SCREW
COMPRESSED AIR LINE MOUNTING
BM 6X35
753 N 000127006203 LOCK WASHER
COMPRESSED AIR LINE MOUNTING
754 A 3609950201 CLAMP
Repalced by: A 3604300143
754 A 3604300143 CLAMP
Repalced by: N 916016008200
754 N 916016008200 CLAMP
COMPRESSED AIR LINE TO CAB
754 A 3449950132 CLAMP
COMPRESSED AIR LINE TO CAB
754 A 3449950132 CLAMP
LINE MOUNTING
755 N 000934006006 NUT
COMPRESSED AIR LINE MOUNTING
756 A 3509977672 FITTING
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
756 A 3509977672 FITTING
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
756 A 3459978272 FITTING
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
757 N 000125015012 WASHER
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
758 N 006797014150 TOOTHED WASHER
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
759 N 080705014001 NUT
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
760 A 0009972181 GROMMET
Repalced by: A 0009972281
760 A 0009972281 GROMMET
LINE CONNECTION TO FIRE WALL
761 A 3524281740 BRACKET
LINE MOUNTING
762 A 3444202037 LINE
FROM FITTING TO BRAKE HOSE
763 N 003861008005 GLAND
764 N 915017008100 UNION NUT
765 A 0089979082 HOSE
Repalced by: A 0009874927
765 A 0009874927 PLASTIC PIPE
FROM BULKHEAD FITTING TO HAND BRAKE VALVE
8X6 MM
N 003861008005 GLAND
766 N 915052006005 BANJO UNION
N 915052006002 BANJO UNION
767 N 915036012200 HOLLOW SCREW
RELAY VALVE,CONNECTION "4"
767 N 915036012200 HOLLOW SCREW
RELAY VALVE,CONNECTION "2"
N 915047012200 HOLLOW SCREW
768 N 007603016103 SEAL RING
769 N 007604016102 SCREW PLUG
RELAY VALVE,CONNECTION:
"2"
770 A 0019976672 FITTING
Repalced by: N 915062006000
770 N 915062006000 SLEEVE
771 N 915017008100 UNION NUT
772 A 0454290105 LINE
Repalced by: H 983454200049
772 H 983454200049 LINE
FROM BRAKE HOSE TO T-FITTING
772 H 983454200149 LINE
FROM BRAKE HOSE TO T-FITTING
772 A 3454209426 LINE
FROM BRAKE HOSE TO T-FITTING
8X0,7 MM
773 A 3454208235 LINE
BRAKE HOSE TO FITTING
8X0.7 MM
773 A 3444202137 LINE
BRAKE HOSE TO FITTING
774 A 0454290302 LINE
Repalced by: A 0454200237
774 A 0454200237 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
774 H 983454200137 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
774 H 983454200237 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
774 A 0454290402 LINE
Repalced by: A 0454200337
774 A 0454200337 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
774 A 0454290202 LINE
Repalced by: A 0454200137
774 A 0454200137 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
774 A 3454209526 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
774 A 3454209236 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
774 A 3454209626 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
774 A 3454209626 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
774 A 3454209736 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
774 A 3454209736 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
774 A 3454204826 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
774 A 3454204926 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
774 A 3454205026 LINE
FROM T-FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
775 A 3454206536 LINE
FROM FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
775 A 3454206436 LINE
FROM FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
775 A 3454206336 LINE
FROM FITTING TO RELAY VALVE
8X0.7 MM
A 3824209226 LINE
A 3824209526 LINE
776 N 915017008100 UNION NUT
776 N 915017008100 UNION NUT
777 N 003861008005 GLAND
777 N 003861008005 GLAND
778 A 0454290032 T-FITTING
Repalced by: A 3454297132
778 A 3454297132 T-FITTING
778 A 0009901070 T-FITTING
M14X1,5 / M14X1,5 / M12X1,5
779 N 003910008001 FITTING
779 A 0019972772 FITTING
779 A 3459977972 FITTING
SHUTTLE VALVE,CONNECTION:
"2"
780 A 0005455414 SWITCH
HAND BRAKE CONTROL
780 A 3445457214 SWITCH
HAND BRAKE CONTROL
781 N 007603016103 SEAL RING
SHUTTLE VALVE,CONNECTION:
"2,11"12"
N 915047012200 HOLLOW SCREW
SHUTTLE VALVE,CONNECTION:
"11,12"
A 0089979082 HOSE
783 N 080705016003 NUT
SHUTTLE VALVE,CONNECTION:
"2"
781 A 0004290927 THRUST RING